NORMATIVA DO DIA 11 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 11 DE XUÑO (139)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.- Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de “Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales” y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

 

DOGA 11 DE XUÑO (110)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria III Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas.- Orde do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

(Extracto Programa I) (Extracto Programa II) (Extracto Programa III)

Código de procedemento: Programa I TR600A, Programa II TR600B, Programa III TR600C

Obxecto: III Plan de rescate da Xunta de Galicia, liña Covid, de axudas directas ás persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas en Galicia

Prazo de presentación: Desde o día 14 de xuño ata o 14 de xullo de 2021, ambos inclusive.

Beneficiarios: VER A ORDE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Indicación geográfica protexida (IGP).- Orde do 28 de maio de 2021 pola que se adopta decisión favorable en relación coa solicitude de rexistro da indicación xeográfica protexida Terras do Navia.

Perigo alto de incendios.- Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se determina a época de perigo alto de incendios.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 24 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2020/117-1).

Expropiacións.- Resolución do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada regulamentación LMTA CAS801 apoios número 93-1 e 93-2-CT, no concello de Cenlle (expediente IN407A 2021/22-3).

Instalacións.– Resolución do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e IN407A 2020/205-1).

Expropiacións.– Resolución do 21 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada reforma LMTA LOZ803A en Salcedo, no concello de Pontevedra, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2020/12-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 19 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fan públicas as resolucións polas que se revisan varias autorizacións ambientais integradas.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.– Anuncio do 25 de maio de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de iniciación do expediente de clasificación do monte Charruas ou Coutada, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Liñares, da parroquia de Liñares, no concello das Neves.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- nuncio do 25 de maio de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de iniciación do expediente de clasificación do monte Gandarela, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourizán, da parroquia de Lourizán, no concello de Pontevedra.

 

BOP A Coruña 11 DE XUÑO (109)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e.: IN407A 2021/34-1)

Instalacións.- Resolución do 7 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e.: IN407A 2021/54-1)

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.– Extracto de la resolución de la Concejala delegada de Benestar Social, Igualdade, Educación e Xuventude de fecha

01/06/2021 por la que se acuerda aprobar las bases reguladoras de “subvenciones dirigidas a las entidades sociales para el año 2020”.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 568521

Obxecto: La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a las entidades sociales para el año 2021.

Prazo de presentación:21 de xuño

Beneficiarios: Entidades sociales sin ánimo de lucro, que deberán estar legalmente constituidas y no estar incursas en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para la percepción de las ayudas o subvenciones públicas

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto del acuerdo de 07 de Junio de 2021 de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, por la que se aprobaron las bases y la convocatoria de subvenciones para el fomento de programas y actividades a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de las personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer e intersexual (LGTBQI) y de prevención y lucha contra las violencias machistas, para el año 2021.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 568541

Obxecto: a subvencionar programas y actividades que persigan el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de las personas del colectivo lésbico, gay, transexual, bisexual, queer y intersexual (LGTBQI) y la prevención y lucha contra las violencias machistas. Varias liñas (ver publicación)

Prazo de presentación:26 de xuño.

Beneficiarios: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que en el momento de presentación de la misma, cumpla los siguientes requisitos (ver publicación)

 

BOP Pontevedra 11 DE XUÑO (110)

MINISTERIO DEL INTERIOR

Parques eólicos.- Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra polo que se somete a información pública o Estudo de Impacto Ambiental e a solicitude de Autorización Administrativa Previa do Parque Eólico Cima de Vila, de 54 MW, situado no termo municipal de Agolada (Pontevedra), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Agolada, Vila de Cruces e Lalín (Pontevedra).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias