NORMATIVA DO DIA 30 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 30 DE XUÑO (155)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 471/2021, de 29 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2021-2022, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 25 de junio de 2021, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga al Convenio con CaixaBank, SA, para el desarrollo de actuaciones en materia de mejora competitiva, implementación financiera y gestión de información relativa al sector agrario, pesquero y agroalimentario.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Seguros privados. Entidades de seguros y reaseguros.- Circular 1/2021, de 17 de junio, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, relativa a aspectos cuantitativos y cualitativos necesarios para garantizar la adecuación de las hipótesis biométricas aplicadas en el cálculo de las tarifas de primas, de las provisiones técnicas contables y de las provisiones técnicas de solvencia; y de modificación de la Circular 1/2018, de 17 de abril, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración.

 

DOGA 30 DE XUÑO (123)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orzamentos 2022.- Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e IN407A 2021/34-1).

Expropiacións.- Resolución do 9 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Recuamento LMT TUI803 na Bouza Valada, nos concellos de Tui e Tomiño, do cal resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2020/165-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Estudo de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Freixeiro, no concello de Santa Comba.

Estudo de impacto ambiental.- Anuncio do 9 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Baltar-Golán-Grobas, no concello de Melide.

 

BOP Lugo 30 DE XUÑO (147)

CONCELLO DE O VICEDO

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas destinadas a apoiar ás persoas traballadoras autónomas e microempresas para facer fronte aos efectos derivados da pandemia covid-19

Código de procedemento: modelo de solicitude normalizado, publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello, na páxina web do concello (www.concellodovicedo.org).

Obxecto: regular as axudas a conceder polo Concello do Vicedo coa finalidade de impulsar a actividade no termo municipal e contribuír a paliar na medida do posible os danos derivados da pandemia da COVID-19, no ano 2020, nas microempresas e autónomos/-as que exerzan a súa actividade no Concello do Vicedo

Prazo de presentación: 30 de xullo.

Benficiarios: Contar cun establecemento permanente directamente afecto á actividade no Concello do Vicedo, ou ter o domicilio fiscal no Concello do Vicedo e non dispoñer de local en ningún outro concello distinto do Concello do Vicedo

 

BOP Pontevedra 30 DE XUÑO (123)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 18 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Reforma LMT PSY804 no Toural, no concello de Vilaboa, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad SA, (expediente IN407A 2020/169 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias