NORMATIVA DO DIA 6 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 6 DE JULIO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C266)

INFORMACIONES

Informe Especial no 16/2021.- La política agrícola común y el clima Las emisiones procedentes de la agricultura no disminuyen, aunque supongan la mitad del gasto de la UE relacionado con el clima

 

BOE 6 DE JULIO (160)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Bases convocatoria Activa_Financiación.- Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación).

MINISTERIO DE IGUALDAD

Programas y la prestación de servicios a las víctimas de violencia de género.- Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 23 de junio de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 de los créditos previstos para el desarrollo de programas y la prestación de servicios a las víctimas de violencia de género y la atención a menores, para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados y para programas en apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales; y se formalizan los compromisos financieros resultantes.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género.- Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 23 de junio de 2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2021 de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se formalizan los compromisos financieros resultantes.

 

DOGA 6 DE XULLO (127)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Cesamentos.- Decreto 95/2021, do 29 de xuño, polo que se dispón o cesamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia

Nomeamentos.- Decreto 96/2021, do 29 de xuño, polo que se dispón o nomeamento de membros do Consello Económico e Social de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Concesións.- Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 7 de febreiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a programación de accións formativas realizadas polas entidades colaboradoras da Consellería do Medio Rural para levar a cabo actividades de formación continua na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 37, do 21 de febreiro de 2019).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.– Acordo do 21 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) en relación co proxecto do Parque Eólico Piago e a súa infraestrutura eléctrica de evacuación, nos concellos de Cervo, Xove, Viveiro e O Valadouro (expediente IN408A 2020/25).

Instalacións.– Resolución do 14 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e IN407A 2021/16-1).

Expropiacións.– Anuncio do 18 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Reforma LMT PSY804 no Toural, no concello de Vilaboa.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 17 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo de revisión de esbozo do monte Mudia en Bozo, do concello da Pastoriza (expediente 40/78).

 

BOP A Coruña 6 DE XULLO (125)

CONCELLO DE ARTEIXO

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria del Programa de ayudas para el Fomento del Empleo para el año 2021.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):573035

Obxecto: A regulación de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, coa finalidade de incentivar e colaborar na actividade económica e na xeración de emprego dentro do Concello de Arteixo, a través dos seguintes programas: – Programa I – Axudas Municipais para á Creación de Empresas. – Programa II – Axudas Municipais á Contratación.

Prazo de presentación: 30 de setembro de 2021.

Benficiarios: Os beneficiarios/as das axudas son as persoas físicas ou xurídicas que se concretan nas bases xerais para cada liña de axudas.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN. A CORUÑA

Convocatoria.- Convocatoria Programa Int-eComm 2021-Cámara de Comercio A Coruña

 

 

BOP Pontevedra 6 DE XULLO (127)

CONCELLO DE DOZON

Convocatoria.- Extracto de las Bases específicas de la convocatoria de ayudas para el Plan de Impulso a la Hostelería y al comercio minorista del Concello de Dozón, para paliar los efectos del Covid 19 y las restricciones como consecuencia de la pandemia.

Código de procedemeto: BDNS(Identif.):573302

Obxecto: paliar los efectos del Covid 19 y las restricciones como consecuencia de la pandemia, en régimen de concurrencia no competitiva para la concesión de ayudas para los establecimientos de hostelería y comercio minorista afectados por las medidas derivadas de la pandemia del Covid-19

Prazo de presentación:02 de agosto

Beneficiarios:Ver a bases en Ayuntamiento de Dozón (https://dozon.sedelectronica.gal).

CONCELLO DE VILA DE CRUCES

Modificación da convocatoria.- extracto de la resolución que modifica la convocatoria de subvenciones a establecimientos de hostelería del Ayuntamiento de Vila de Cruces de entrega de medidores de co2 para la apertura de nuevo plazo de presentación de solicitudes

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias