NORMATIVA DO DÍA 8 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 8 DE JULIO (163)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio de 2021, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica el Convenio con la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno Charolés de España, para el depósito y custodia de material genético de animales de razas puras consignado en el Banco Nacional de Germoplasma.

Seguros agrarios combinados. Apicultura.- Orden APA/717/2021, de 28 de junio, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinado

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/718/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/719/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades comerciales de plantas.– Orden APA/720/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la renovación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria Programa Cultiva.- Extracto del Real Decreto 425/2021 de15 de junio por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la organización del Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas de jóvenes agricultores en explotaciones modelo, y se convocan las correspondientes al ejercicio 2021.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):570133

Obxecto: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, las subvenciones para el ejercicio 2021, destinadas a la organización del programa CULTIVA relativo a estancias formativas de jóvenes profesionales de la agricultura y la ganadería en explotaciones modelo

Prazo de presentación:29 de julio

Beneficiarios: Las entidades representativas y vinculadas con los sectores agrícola y ganadero previstas en el artículo 2 de las bases reguladoras de estas subvenciones, que cumplan los requisitos previstos en sus artículos 4, 5 y 6 y los criterios de valoración previstos en su artículo 11.

 

DOGA 8 DE XULLO (129)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Consello de Cooperación de Consumo de Galicia.- Decreto 98/2021, do 24 de xuño, polo que se crea o Consello de Cooperación de Consumo de Galicia

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia.- Decreto 100/2021, do 24 de xuño, polo que se aproba o Catálogo de estradas da Rede autonómica de estradas de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 16 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada Regulamentación LMTA ALB804 entre os apoios nº 38-8-3 e nº 38-8-5, no concello de Leiro (expediente IN407A 2021/31- 3).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.– Anuncio do 17 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica aos posibles titulares de dereitos e intereses o acordo adoptado por este xurado relativo ao deslindamento parcial do monte de Baamonde, no concello de Begonte (expediente 1-77/6DES-2019).

 

BOP Ourense 8 DE XULLO (154)

CONCELLO DE BARBADÁS

Convocatoria.- Programa de axudas municipais á creación de empresas do Concello de Barbadás 2021 (Páx.3)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 573041

Obxecto: A presente disposición ten por obxecto fixar as bases reguladoras e convocar a concesión, para o ano 2021 do Programa de axudas municipais para a creación de empresas no ámbito do Concello de Barbadás coa finalidade de colaborar dunha forma activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta en marcha de novos proxectos empresariais.

Prazo de presentación: Ata o 30 de setembro de 2021.

Beneficiarios: . Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as individuais e as pequenas e medianas empresas (PEMES), independentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a actividade empresarial entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro de 2021 (entendendo por inicio da actividade a alta no IAE).

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias