NORMATIVA DO DIA 14 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 14 DE JULIO (167)

I .DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.- Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2009, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

DOGA 14 DE XULLO (133)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria Programa Emega.Resolución do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (código de procedemento SI429A).(Extracto)

Código de procedemento: SI429A

Obxecto: Fixar as bases reguladoras das axudas do programa Emega para fomentar o emprendemento feminino en Galicia e proceder á súa convocatoria no ano 2021 e apoiar a posta en marcha, a mellora e a reactivación de iniciativas empresariais constituídas por mulleres, xunto con medidas complementarias para favorecer a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como o acceso a servizos específicos de información, asesoramento e orientación empresarial co obxecto de facilitar a implantación e consolidación dos proxectos empresariais promovidos por mulleres. O programa Emega comprende as seguintes liñas de axuda e que quedan sometidas ao réxime de minimis. a) Liña Emprende; b) Liña Activa; c) Liña ITEF; d) Liña Concilia

Prazo de presentación: 16 de agosto.

Beneficiarias: Poderán ser beneficiarias das axudas do programa Emega as empresas privadas formadas por mulleres que inicien a súa actividade económica ou formalicen o seu plan Activa no período comprendido entre o 1 de agosto de 2020 e a data da fin do prazo de presentación de solicitudes ao abeiro desta convocatoria, sempre que cumpran todas as condicións e requisitos comúns e os específicos da correspondente liña ou tipo de axuda previstos nesta resolución, así como na normativa xeral de subvencións, en particular, as exixencias establecidas na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no seu regulamento

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Amliación orzamentaria axudas á apicultura.- Orde do 2 de xullo de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 14 de maio de 2021 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento MR506A e MR506B).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 21 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Vimianzo (expediente-e IN407A 2021/72-1).

Instalacións.- Resolución do 21 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2021/25-1).

Instalacións.- Resolución do 23 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Monforte de Lemos (expediente IN407A 2021-41 AT).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Modificación dos estatutos da Federación de Autónomos de Galicia.- Resolución do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se se ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo de modificación dos estatutos da Federación de Autónomos de Galicia.

Modificación dos estatutos da Asociación de Comerciantes e Autónomos de Galicia.- Resolución do 17 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se se ordena a publicación no Diario Oficial de Galicia do acordo de modificación dos estatutos da Asociación de Comerciantes e Autónomos de Galicia.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 24 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica o acordo adoptado relativo aos montes estremeiros co monte de Frexulfe do Valadouro (expediente 31/79 e tres máis).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 24 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do recurso de reposición presentado contra a revisión do esbozo do monte Bosque, Serra Lagüela, Ganarón e Cabaleirón do concello de Paradela (expediente 68/80).

MVMC.– Anuncio do 25 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común Callós, Lameiras, Veiga da Torre, Panda, Sendeño e O Cristo da Portapena, na parroquia de San Pataleón de Cabanas, no concello de Ourol (Lugo) (expediente 1DES_2021).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 25 de xuño de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución do recurso de reposición presentado contra a revisión do esbozo do monte veciñal de Santo Estevo de Parga, concello de Guitiriz (expediente 35/75).

 

BOP A Coruña 14 DE XULLO (131)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 8 de xullo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Curtis (expediente-e.: IN407A 2021/90-1)

Instalacións.- Resolución do 8 de xullo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e.: IN407A 2020/30-1).

CONCELLO DE CEDEIRA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la resolución del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el día 29 de junio de 2021, por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en el término municipal de Cedeira.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 574302

Obxecto: Contribuír a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en el término municipal de Cedeira.

Prazo de presentación: 14 de agosto

Beneficiarios: todas las personas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo, microempresas, pequeñas empresas, comunidades de bienes, sociedades civiles o entidades económicas empresariales sin personalidad jurídica que reúnan, en el momento de presentar la solicitud de subvención, los requisitos señalados en la base 3.1 de las bases reguladoras específicas que acompañan a esta convocatoria.

CONCELLO DE MOECHE

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria de ayudas para entidades sin animo de lucro.

Código de procedimiento: BDNS (Identif.): 574270

Obxecto: Regular la concesión, mediante concurrencia competitiva, de ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, registradas en el ayuntamiento de Moeche, para el desarrollo de actividades, obras o servicios que, según sus estatutos, les sean propios, tengan un interés general y redunden en beneficio de la comunidad durante el año 2021

Prazo de presentación:29 de xullo

Beneficiarios: Entidades, organismo y asociaciones jurídicamente constituidas que estando debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento, no deban cantidad alguna al ayuntamiento por ningún concepto, desarrollen sus actividades en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Moeche

 

BOP Ourense 14 DE XULLO (159)

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS – ADIF

Expropiacións.- Exposición pública, a los efectos de declarar la necesidad de ocupación, del Proyecto de construcción para la supresión de pasos a nivel en líneas de red convencional (RC). Trayectos: Ourense-Monforte-Lugo, (9 lotes). Lote 2, T.M. de Sober (Lugo) y Ourense. P.N. 42+743 [2053/2021] (Páx.2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias