NORMATIVA DO DIA 22 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 22 DE JULIO

LEGISLACIÓN (L261)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1205 de la Comisión de 20 de julio de 2021 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana (Texto pertinente a efectos del EEE)

LEGISLACIÓN (L262)

DECISIONES

Peste porcina africana.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1202 de la Comisión de 20 de julio de 2021 relativa a determinadas medidas de protección por lo que respecta a la peste porcina africana en Estonia. [notificada con el número C(2021) 5559]

 

BOE 22 DE JULIO (174)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de supresión de Pasos a Nivel en Líneas de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 4 de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 386/644”.

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de Construcción de supresión de Pasos a Nivel en líneas de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 4 de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 388/492”.

 

DOGA 22 DE XULLO (139)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria artesanía galega.- Orde do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento IN201G). (Extracto)

Código de procedemento: IN201G

Obxecto: Fomento da comercialización da artesanía galega e o impulso da competitividade do sector artesán a través do apoio aos obradoiros artesanais, concellos galegos e asociacións profesionais e empresariais de artesás/ans e suxeito ao réxime de axudas de minimis

Prazo de presentación: 23 de agosto

Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas, comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado sen personalidade xurídica, legalmente constituídas e que, en todo caso, cumpran ademais os seguintes requisitos: Titulares de obradoiros artesanais, xa sexan persoas físicas ou xurídicas ou comunidades de bens, inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia. Asociacións profesionais e empresariais de artesás/áns de Galicia legalmente constituídas. Concellos da Comunidade Autónoma de Galicia

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Sociedades de garantía recíproca.- Resolución do 14 de xullo de 2021 pola que se dá publicidade da adhesión dunha entidade financeira ao convenio coas sociedades de garantía recíproca domiciliadas en Galicia para a habilitación dun marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (financiamento Igape-pemes) (código de procedemento IG535A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 30 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construcción unha instalación eléctrica no concello de Ponte Caldelas (expediente IN407A 2021/89-4).

Instalacións.- Resolución do 30 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponte Caldelas (expediente IN407A 2021/78-4).

Expropiacións.- Resolución do 30 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2020/216-4).

Expropiacións.- Resolución do 30 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/177-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria de San Tomé.- Anuncio do 1 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación da aprobación do acordo en relación co expediente da zona de concentración parcelaria de San Tomé (Cartelle, Ourense).

 

BOP A Coruña 22 DE XULLO (137)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.– Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación mellora do trazado da dp 2206 pq 0+920 ao 1+220 Rego de Tide (Cedeira) dp 2206. Servizo de Patrimonio e Contratación Expediente: 2021000017789

 

BOP Lugo 22 DE XULLO (166)

CONCELLO DE MONFORTE DE LEMOS

Expropiacións.– Información previa á ocupación de bens e dereitos para expropiación forzosa obra: Monforte de Lemos.- “Regularización da ocupación dos terreos con instalacións municipais do concello de Monforte. Mirador do Duque”

Expropiacións.– Información previa á ocupación de bens e dereitos para expropiaciónforzosa obra: Monforte de Lemos. “Regularización da ocupación dos terreos con instalacións municipais do Concello de Monforte de Lemos.- Depósitos de cornado e instalacións complementarias”

 

BOP Pontevedra 22 DE XULLO (139)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 8 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Reforma DC BAL702-GON806 e derivación GON806 a CT Canido II, no concello de Vigo, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad SA, (expediente IN407A 2020/199-4)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias