NORMATIVA DO DIA 26 DE XULLO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 26 DE JULIO (177)

I . DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales.- Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales.- Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

 

DOGA 26 DE XULLO (141)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria incentivos á contratación.- Orde do 14 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Plan Galicia emprega de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR342C e TR342A).(Extracto Programa I) (Extracto Programa II)

Codigo de procedemento: Programa I: TR342C; Programa II: TR342A

Obxecto: axudas que favorezan a contratación de persoas desempregadas na empresa ordinaria e, especialmente, daquelas que teñen maiores dificultades de inserción laboral establecidas pola Consellería de Emprego e Igualdade, coa finalidade de paliar os prexuízos derivados dos efectos da pandemia provocada pola COVID-19 sobre o mercado de traballo, e realizar a súa convocatoria para o ano 2021 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. a) Programa I: Incentivos á contratación por conta allea e á formación. b) Programa II: Emprego con apoio (código de procedemento TR342A).

Prazo de presentación: 27 de setiembre

Beneficiarios: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen nesta orde

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria hosteleria e restauración.- Resolución do 15 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a mellora da competitividade dos establecementos hoteleiros e de restauración que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503B).(Extracto)

Código de procedemento: TU503B

Obxecto: contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hoteleiros e as empresas de restauración de 25 ou máis persoas traballadoras para o ano 2021

Prazo de presentación: . Poderán ser persoas beneficiarias das subvencións as persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos hoteleiros e de restauración que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia

Beneficarios: 26 de agosto

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 28 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción do parque eólico Bustelo, sito nos concellos de Coristanco e Carballo (A Coruña), promovido por Greenalia Wind Power Bustelo, S.L.U. (IN408A 2017/02).

Parques eólicos.- Extracto da Resolución do 28 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción do parque eólico Bustelo, sito nos concellos de Coristanco e Carballo (A Coruña), promovido por Greenalia Wind Power Bustelo, S.L.U. (IN408A 2017/02).

Instalacións.- Resolución do 8 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello de Taboadela (expediente IN407A 2021/50-3).

 

BOP A Coruña 26 DE XULLO (139)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Moeche de 53 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Santuario de 180 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo.

Parques eólicos.– Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Badulaque de 90 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa del parque eólico Barqueiro de 150 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 15 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se someten a información pública as solicitudes de aprobación definitiva do proxecto sectorial Campus Tecnolóxico Cortizo e da súa declaración de utilidade pública para os efectos expropiatorios.

Instalacións.- Resolución do 19 de xullo do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente-e.: IN407A 2020/41-1)

 

BOP Lugo 26 DE XULLO (169)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN.

Instalacións.- Resolución do 19 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guntín. (Expediente IN407A 2021-15AT)

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guntín. (Expediente IN407A 2021-16AT)

Instalacións.– Resolución do 19 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Friol. (Expediente IN407A 2021-31AT)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDADE E AXENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio do ADIF polo que se somete a información pública a efectos de declarar a necesidade de ocupación o “Proyecto Constructivo para la supresión de los Pasos a Nivel de Red Convencional (RC). Trayectos: OrenseMonforte-Lugo, (9 Lotes). Lote 6, T.M de Sarria (Lugo)”. Paso a Nivel PK 393/072

Expropiacións.- Anuncio do ADIF polo que se somete a información pública a efectos de declarar a necesidade de ocupación o “Proyecto de supresión de Pasos a Nivel en Líneas de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 4 de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 386/644

Expropiacións.- Anuncio do ADIF polo que se somete a información pública a efectos de declarar a necesidade de ocupación o “Proyecto de Construcción de supresión de Pasos a Nivel en líneas de Red Convencional (RC). Trayectos: Ourense – Monforte – Lugo. Lote 4 de Sarria (Lugo). Paso a Nivel P.K. 388/492”.

 

BOP Ourense 26 DE XULLO (169)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se concede la autorización administrativa para cierre de instalaciones eléctricas en el ayuntamiento de Celanova y se aprueba el proyecto de desmantelamiento presentado (exp. IN407A 2021/57-3) [2057/2021] (Páx.2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias