NORMATIVA DO DÍA 21 DE SETEMBRO DE 2021

Publicación das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia.

BOE 21 DE SEPTIEMBRE (226)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

LESPRE.- Orden TED/980/2021, de 20 de septiembre, por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Igualdad de género.- Ley 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito universitario y de la investigación.

Violencia de género.- Ley 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.

 

DOG 21 DE SETEMBRO (182)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 3 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, financiadas co instrumento de recuperación da Unión Europea (EURI) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR351A). (Extracto)

Código de procedemento: MR351A

Obxecto: a) Promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo. b) Fomentar a introdución de novas tecnoloxías no emprego de maquinaria e equipamentos. c) Racionalizar os custos de mecanización, incrementar os mecanismos de seguranza no traballo, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético, na procura dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

Prazo de presentación:21 de outubro

Beneficiarios: a) As cooperativas agrarias. b) As cooperativas de explotación comunitaria da terra de 5 ou menos anos de antigüidade. c) As sociedades agrarias de transformación procedentes da fusión de, polo menos, dúas explotacións, nos últimos 5 anos naturais. En diante SAT de fusión.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 19 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Melide (expediente IN407A 2021/45-1).

Instalacións.- Resolución do 31 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Miño (expediente-e IN407A 2021/5-1).

Expropiacións.- Resolución do 31 de agosto de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/225-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 7 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha explotación avícola, ata os 91.028 polos de ceba, na parroquia de Parada de Ribeira, no concello de Xinzo de Limia (expediente 2020/0035)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñais en man común dos montes denominados Coutada e A Fontiña, a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Liñares, no concello das Neves (Pontevedra)

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 8 de setembro de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública o proxecto de construción Redefinición do itinerario peonil e ciclista na AC-552, treito Pastoriza-Vilarodís, puntos quilométricos 5+130 – 6+110, de clave AC/20/130.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto

 

BOP A Coruña 21 DE SETEMBRO (180)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Aprobación das bases.- R.P. 2021/36670. Aprobación das bases do VIII Premio “Concepción Arenal” a proxectos educativos pola igualdade de xénero

 

BOP Lugo 21 DE SETEMBRO (218)

CONCELLO DE TABOADA

Aprobación das bases.- Anuncio convocatoria de axudas para a reactivación da actividade económica da hostalería para paliar os efectos da covid-19 no municipio de Taboada.

 

BOP Pontevedra 21 DE SETEMBRO (182)

CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS

Convocatoria.- Extracto del acuerdo plenario de 26 de agosto por el que convocan subvenciones dirigidas a ayudar a los sectores de la hostelería y otras pequeñas empresas ante los efectos de la covid-19

Código de procedemento: BDNS(Identif.):583835

Obxecto: Paliar el impacto en la actividad económica que supusieron las declaraciones de los estados de alarma, con las distintas restricciones por la evolución de la pandemia y el cierre perimetral del Ayuntamiento de Salceda entre el 27 de enero y el 26 de febrero de 2021

Prazo de presentación:5 de outubro.

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de la presente convocatoria aquellas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles o bien, otras entidades económicas sin personalidad jurídica, legalmente constituidas, que lleven a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias