NORMATIVA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2021

Publicacion das axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e no sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital.

DOUE 24 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACION (L339)

REGLAMENTOS

Desplazamientos animales.- Reglamento Delegado (UE) 2021/1706 de la Comisión de 14 de julio de 2021 que modifica y corrige el Reglamento Delegado (UE) 2020/688, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a los requisitos zoosanitarios para los desplazamientos dentro de la Unión de animales terrestres y de huevos para incubar (Texto pertinente a efectos del EEE)

Precios sector avícola.- Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1707 de la Comisión de 22 de septiembre de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

 

BOE 24 DE SEPTIEMBRE (229)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.- Resolución de 31 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia.

DOG 24 DE SETEMBRO (185)

II.AUTORIDADES E PERSOAL

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Comisión Galega da Competencia.– Decreto 124/2021, do 16 de setembro, polo que se dispón o nomeamento dun vogal da Comisión Galega da Competencia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.- Resolución do 6 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 10 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR341R). (Extracto)

Código de procedemento: TR341R

Obxecto: Axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade, contraten unha persoa no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Prazo de presentación:25 de outono

Beneficiarios: Persoas traballadoras que estean dadas de alta no réxime especial da Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que, segundo o anexo I, teñan o seu centro de traballo (ou domicilio social, no caso de careceren deste) na Comunidade Autónoma de Galicia, que gozasen dunha baixa por maternidade ou paternidade e que no prazo dos quince días seguintes ao da súa finalización contraten unha persoa traballadora por conta allea. 2. Tamén serán beneficiarias as sociedades e comunidades de bens que realicen unha contratación nas mesmas condicións que no parágrafo anterior con respecto ás persoas autónomas societarias.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 23 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503C). (Extracto)

Código de procedemento: TU503C

Obxecto: Contribuír á recuperación de destinos turísticos a través de axudas ao sector da hostalaría para a promoción da dixitalización e o márketing dixital para o ano 2021 que na economía galega provocou o gromo da COVID-19, facilitándolles acceso á liquidez e protección fronte a outros prexuízos económicos significativos que xurdisen por mor da COVID-19 mediante liñas de axudas que, con especial incidencia na transformación dixital, melloren a súa actividade económica e incrementen a súa competitividade.

Prazo de presentacion:24/10/2021

Beneficiarios: Poderán ser persoas ou entidades beneficiarias as persoas traballadoras autónomas, persoas físicas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas e as pemes do sector de hostalaría que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de San Sadurniño (expediente-e IN407A 2021/95-1)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 9 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica o acordo de iniciación do expediente de clasificación dos montes Coto Real, Coto do Pazo, Banda e Cagadouro, a favor da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourido, concello de Salvaterra de Miño.

Estudo de impacto ambiental.– Anuncio do 9 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se somete a información pública o proxecto e estudo de impacto ambiental dun proxecto de explotación gandeira no concello de Curtis (expediente 2021/0111).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 10 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 8 de setembro de 2021 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común Abelenda, Comunal de Nieva e Comunal de San Xusto, no concello de Avión.

 

BOP A Coruña 24 DE SETEMBRO (183)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 13 de setembro do 2021 da X.T. da Coruña,pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e.:IN407A2021/84-1)

Instalacións.- Resolución do 17 de setembro de 2021 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de Camariñas (Expte.e.: IN407A2021/28-1)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP-6301. Ampliac, mellora seg. vial p.q. 0+000 ao 1+180 e p.q. 1+720 ao 2+500 (Oza-Cesuras) DP 6301

Expropiacións.- Anuncio de levantamento de actas previas á ocupación relativa á expropiación DP 4001 Baixo A Laxe. Senda peonil dende estrada AC430 a Fornelos (Zas) DP 4001

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ

Publicación bases convocatoria.- Convocatoria de subvencións: As Pontes Emprende 2021 Decreto Da Concelleira-Delegada Da Área De RR.HH., Industria E Emprego. Expediente n.º 2021/A002/000270

 

BOP Pontevedra 24 DE SETEMBRO (185)

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Convocatoria.- Convocatoria municipal de axudas destinadas a compensar as afeccións económicas provocadas pola COVID-19. (Extracto)

Código de procedememento: BDNS(Identif.):584661

Obxecto; oncesión de ayudas para los establecimientos de restauración, restaurantes, salones de banquetes, cafeterías, bares, con domicilio fiscal en Caldas de Reis, y cuya actividad se había visto afectada por la COVID19.

Prazo de presentación:9 de outubro.

Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención aquellas personas físicas o jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica legalmente constituidas que realicen una actividad económica en el término municipal de Caldas de Reis y acrediten una serie de requisitos.

CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Convocatoria.- Extracto del certificado de la junta de gobierno local, por la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a la hostelería, negocios de ocio nocturno, gimnasios y agencias de viaje por motivos de la crisis del covid-19 del ayuntamiento de soutomaior, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.(Extracto)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):584657

Obxecto: Promover y reactivar la actividad local que permita paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Prazo de presentación:9 de outubro

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas y jurídicas, así como las comunidades de bienes, sociedades civiles u otras entidades económicas sin personalidad jurídica legalmente constituidas que tengan hasta un máximo de 10 empleados

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias