NORMATIVA DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021

Publicación do RD polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa de subvenciones as explotacions agrarias de titularidade compartida.

BOE 29 DE SEPTIEMBRE (233)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Salario mínimo interprofesional.- Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2021

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones. Titularidad compartida.– Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021.

Código de procedemento: Ver Real Decreto.

Obxecto: objeto establecer las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a favor de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, en los términos establecidos en este real decreto, con la finalidad de contribuir al pago de las cuotas de la Seguridad Social a las que sus titulares se encuentran obligados

Prazo de presentación:

Beneficiarios: Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en este real decreto las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, según la información suministrada por las distintas comunidades autónomas en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, con, al menos, un mes de antelación a la fecha en que se publique el extracto de cada convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Promoción internacional.- Resolución de 20 de septiembre de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Denominaciones de Origen, para la promoción internacional de la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios españoles.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Convenios.- Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Instituto de las Mujeres, por la que se publica la IV Adenda al Convenio con Nuevo Microbank, SAU, para realizar actuaciones de promoción y apoyo a las mujeres emprendedoras y empresarias enmarcadas en el desarrollo del programa de microcréditos.

 

DOG 29 DE SETEMBRO (188)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.-Decreto 126/2021, do 9 de setembro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de mellora da seguridade viaria (MSV) e mellora da accesibilidade na PO-330, de clave PO/19/158.06, no concello de Vigo.

Expropiacións.- Decreto 127/2021, do 16 de setembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de senda na PO-548 (puntos quilométricos 2+970-3+200) e continuidade nunha vía municipal, de clave PO/19/072.06, no concello de Valga (Pontevedra).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

 

Ampliación de prazo.- Resolución do 22 de setembro de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 22 da Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica, dirixidas a particulares, para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 18 de xaneiro).

Ampliación de prazo.- Resolución do 22 de setembro de 2021 sobre ampliación do prazo establecido no artigo 22 da Resolución do 28 de decembro de 2020, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxías renovables, de uso térmico, dirixidas a particulares, para o ano 2021 (Diario Oficial de Galicia número 10, do 18 de xaneiro de 2021).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 2 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Xesteirón, situado nos concellos de Chandrexa de Queixa e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/032B).

Parques eólicos.- Acordo do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Monte Inxeiro, nos concellos de Ordes e Cerceda (A Coruña) (expediente IN408A 2017/25).

Instalacións.– Resolución do 3 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/147-4).

Instalacións.- Resolución do 7 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición da autorización administrativa previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Verín (expediente IN407A 2021/122-3).

Instalacións.- Resolución do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Outeiro de Rei (expediente IN407A 2021/20 AT).

Ocupación temporal.- Anuncio do 21 de xullo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se somete a información pública a solicitude de ocupación temporal de terreos para a restauración dos predios afectados pola explotación da concesión mineira San Amaro número 2.520.2, no termo municipal de Cangas, presentada polo Consorcio da Zona Franca de Vigo.

 

BOP A Coruña 29 DE SETEMBRO (186)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa OPAs. Bases reguladoras.- Resolución pola que se dispón avocar a probación das bases reguladoras da convocatoria do programa de subvencións dirixido ás organizacións profesionais agrarias e labregas (OPAs) da provincia da Coruña para a realización de actividades durante o ano 2021 e aprobar as ditas bases.

 

BOP Lugo 29 DE SETEMBRO (225)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- Programa “O Que Non Arde”.- Extracto do acordo da xunta de goberno da Deputación Provincial de Lugo, en sesión celebrada o 24 de setembro de 2021, polo que se aproba a convocatoria e bases que canalizarán as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar a xestión e mantemento das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa e das faixas laterais das vías de titularidade municipal, dentro dos terreos das comunidades de montes veciñais en man común, na execución do Programa “O Que Non Arde”, na anualidade 2021

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 585341

Obxecto: Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, no marco do Programa “O que non arde”, de axudas dirixidas ás Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (en adiante, CMVMC) da provincia de Lugo, e ás súas agrupacións, baixo calquera forma xurídica (agás a sociedade mercantil), destinadas á xestión forestal conxunta, para a posta en marcha de actuacións de silvicultura preventiva que contribuirán a prever e minorar as consecuencias e os impactos negativos que os incendios forestais poidan provocar sobre a capacidade potencial de desenvolvemento e produción dos montes

Prazo de presentación:20 de outubro.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas subvencións as CMVMC da Provincia de Lugo, e as súas agrupacións, baixo calquera forma xurídica (agás a sociedade mercantil), cuxos montes foran convenientemente clasificados polo Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais da provincia de Lugo e inscritos no Rexistro Xeral de Montes Veciñais en Man Común.

Concesións.- Publicidade da listaxe de beneficiarios e importe de subvención, da medida 8.2.4.2 “Gente Joven en el Rural” dentro do programa prende ! bota raíces no rural.

 

BOP Ourense 29 DE SETEMBRO (225)

CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO

Convocatoria de ayudas.- Convocatoria de ayudas a través de incentivos a la contratación temporal por cuenta ajena del alumnado del taller de empleo “Terras da Castaña III”, promovido por el Ayuntamiento de Vilariño de Conso, en colaboración con los ayuntamientos de Riós y de A Gudiña [2585/2021] (páx.9)

 

BOP Pontevedra 29 DE SETEMBRO (188)

DEPTUACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Subvencións e axudas.- Bases da VI edición dos Premios Sofía Novoa Ortiz á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e de fin de máster.

CONCELLO DE COVELO

Convocatoria.- Extracto del acuerdo de la junta de Gobierno Local, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas municipales en concurrencia competitiva destinadas al apoyo a la natalidad en el Ayuntamiento De Covelo

Código de procedemento: BDNS(Identif.):585325

Obxecto:Apoyo a la natalidad en el ayuntamiento de Covelo.

Prazo de presentación: El plazo de presentación de solicitudes comenzará desde el día el siguiente a la publicación oficial del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, y finalizará el 1 de diciembre de 2021.

Beneficiarios:Serán personas beneficiarias de estas ayudas las madres o padres que tengan o adopten una hija o hijo y cumplan una serie de requisitos

CONCELLO DE LALIN

Convocatoria.- Extracto das bases reguladoras e da convocatoria das subvencións para a realización de actividades polas asociacións de mulleres do concello de lalín durante o ano 2021

Código de procedemento:BDNS: 585461

Obxecto: concesión de subvenciones destinadas a la realización de actividades por las Asociaciones de Mujeres del Ayuntamiento de Lalín que contribuyan a la realizacion efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres. La finalidad de esta subvención es apoyar y consolidar la red asociativa de mujeres del ayuntamiento de Lalín, como espacio de participación social de las mujeres

Prazo de presentación:10 de outubro

Beneficiarios: Podrán obtener la condición de beneficiarias las asociaciones de mujeres siempre que cumplan los siguientes requisitos (ver publicación)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias