NORMATIVA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021

Modificación do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

DOUE 30 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACIÓN (L345)

REGLAMENTOS

Entrada de animales, productos reproductivos y productos de origen animal.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1727 de la Comisión de 29 de septiembre de 2021 que modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/404 de la Comisión, por el que se establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 

BOE 30 DE SEPTIEMBRE (234)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento de su presentación

Información catastral.- Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los términos y condiciones para la tramitación de los procedimientos de comunicación previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenio. Violencia de género.- Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Chantada, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

 

DOG 30 DE SETEMBRO (189)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Potencial de produción vitícola de Galicia.- Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Programa Re-acciona COVID-19. Convocatoria.- Resolución do 21 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (programa Re-acciona COVID-19), susceptible de ser financiada no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG402A). (Extracto)

Código de procedemento: IG402A

Obxecto: Rexir a concesión de axudas destinadas a facilitar a execución dun conxunto de servizos profesionais

Prazo de presentación: 15 de novembro de 2021, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as pequenas e medianas empresas (pemes), segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluíndo as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.– Resolución do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e a aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Zamorra, situado no concello de Agolada (IN408A 2019/21).

Parques eólicos.- Resolución do 24 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Alborín, situado no concello de Rodeiro, na provincia de Pontevedra (IN408A 2018/36).

Expropiacións.- Anuncio do 16 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada substitución apoio 9NWOP5X9 da LMT ROS805, no concello de Oia.

Expropiacións.- Anuncio do 20 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección de dous predios por unha instalación eléctrica prevista no concello de Vigo, na provincia de Pontevedra (expediente IN407A 2020/40-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.– Edicto do 17 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Cidade (ampliación) a favor dos/das veciños/as de Cristimil e A Torre, na parroquia de Las (San Cibrao), no concello de San Amaro (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 7 de setembro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 6 de setembro de 2021 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común Maxedo, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais de Man Común de Pradocabalos, e Serra de Vales, pertencente á Comunidade de Montes Veciñais de Man Común do Castro, no concello de Viana do Bolo.

 

BOP A Coruña 30 DE SETEMBRO (187)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 23 de setembro de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Sada (expediente IN407A 2021/15-1).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Festivos 2022.- Calendario de festivos locais do ano 2022 da provincia da Coruña.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.– Extracto de la resolución núm. 2021/37530 , de 24 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del VIII Premio “Concepción Arenal” a proyectos educativos por la igualdad de género.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 585422

Obxecto: El objeto del certamen es diseñar y ejecutar proyectos educativos que procuren el desarrollo de habilidades para la identificación y el rechazo de estereotipos sexistas que contribuyen a generar y mantener la violencia de género, así como la construcción de esquemas alternativos que ayuden a comprender y respetar la igualdad de oportunidades reales entre sexos, así como la igualdad de trato y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidades de género

Prazo de presentación: 14:00 horas del día 28 de octubre de 2021

Beneficiarios: Poderán participar centros educativos públicos da provincia que impartan educación infantil, primaria, ou as dúas, educación especial e educación secundaria nas seguintes modalidades: A.- Proxectos educativos en educación infantil. B.- Proxectos educativos en educación primaria. C.- Proxectos educativos en educación secundaria

CONCELLO DE AS PONTES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Bases de la convocatoria del programa “As Pontes Emprende” de ayudas municipales a la creación de empresas para el año 2021

Código de porcedemento: BDNS (Identif.): 585453

Obxecto: Este programa tiene por finalidad incentivar la creación de nuevos proyectos empresariales y en general fomentar la actividad empresarial, contribuyendo de esta manera a la generación de empleo en el ámbito municipal del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez

Prazo de presentación: 31 de octubre de 2021.

Beneficiarios: Poden ser obxecto desta subvención os novos proxectos empresariais emprendidos no ámbito deste concello por

empresarios/as individuais ou a través de pequenas e medianas empresas, independentemente da súa forma xurídica, que

tivesen iniciado a súa actividade dende o 1 de decembro do ano 2020

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias