NORMATIVA DO DIA 4 DE OUTUBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 4 DE OCTUBRE (237)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican las partes A y B del anexo I de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Cotitularidad de explotaciones. Extracto.- Extracto del Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a las explotaciones agrarias de titularidad compartida, y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2021.

Código de procedimiento: BDNS (Identif.): 584259.

Objeto: Convocar, en régimen de concesión directa, para el ejercicio 2021, subvenciones a favor de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, en los términos establecidos en el Real Decreto 819/2021, de 28 de septiembre, con el objetivo de contribuir al pago de las cuotas correspondientes de la Seguridad Social que deben abonar los titulares de la misma

Plazo de presentacion:19 de octubre

Beneficiarios: Las explotaciones agrarias de titularidad compartida que se hallen inscritas en situación de alta en el Registro de explotaciones agrarias de titularidad compartida del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con un mes de antelación a la fecha en que se publique el extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado

 

DOG 4 DE OUTUBRO (191)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 7 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2021/21-1)

Instalacións.- Resolución do 9 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/170-4).

Expropiacións.– Resolución do 9 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2021/95-4).

Instalacións.– Resolución do 9 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2020/56-4).

Instalacións.- Resolución do 10 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Petín (expediente IN407A 2021/125-3).

Instalacións.- Resolución do 10 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Lobios (expediente IN407A 2021/124-3).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Cambio de uso.– Anuncio do 21 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a Resolución do 20 de setembro de 2021 de autorización de cambio de actividade de forestal a agrícola das parcelas 38 e 10.038 do polígono 1, zona 16, do termo municipal da Pastoriza.

 

BOP Lugo 4 DE OUTUBRO (229)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN, SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS

Instalacións.- Resolución de 22 de septiembre de 2021 de la Jefatura Territorial de Lugo por la que se concede autorización administrativa previa y de construcción para una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Outeiro de Rei. (Expediente IN407A 2021-20AT)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN DE LUGO

Instalacións.- Resolución do 14 de setembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Castro de Rei. (Expediente IN407A 2021-43AT)

 

BOP Ourense 4 DE OUTUBRO (229)

CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO

Convocatoria.- Extracto de las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas del Programa para la Reactivación de la Economía Rural y de la Rehabilitación, Alquiler y Mejora del Acceso a la Vivienda, “Realúgate Vilariño” [2528/2021]. (Páx.20)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 583368

Obxecto: proporcionar apoio económico aos interesados na rehabilitación da súa vivenda no Concello de Vilariño de Conso e favorecer o asentamento de nova poboación

Prazo de presentación:

Beneficiarios: as persoas físicas ou xurídicas, titulares de vivenda no concello de Vilariño de Conso, así como aquelas que accedan en réxime de alugueiro a unha vivenda incluída no programa, que cumpran os requisitos nas bases reguladoras

 

 

BOP Pontevedra 4 DE OUTUBRO (191)

CONCELLO DE LALIN

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria dos premios do XVIII concurso de cartas “Dillo A Quen Maltrata 2021” do Concello de Lalín.

Código de procedemento: Estas bases reguladoras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e con posterioridade remitirase a convocatoria á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) que será a que lle de traslado do seu extracto ao BOPPO

Obxecto: promover a reflexión sobre a problemática da violencia de xénero nas súas diferentes manifestacións física, psicolóxica, sexual, económica, estrutural, vicaria…, así coma os efectos e consecuencias da mesma.

Prazo de presentación:04 de novembro de 2021

Beneficiarios: Poderán participar todas as persoas que así o desexen. Cada participante poderá enviar un máximo de tres cartas.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias