NORMATIVA DO DIA 6 DE OUTUBRO DE 2021

Publicación do Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia e a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos,

BOE 6 DE OCTUBRE (239)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Rehabilitación de viviendas.- Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Ayudas.- Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

DOG 6 DE OUTUBRO (193)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 129/2021, do 23 de setembro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Fomento da mobilidade sustentable. Itinerario peonil e ciclista na AC-213 na Telva (puntos quilométricos 1+840- 2+340), de clave AC/20/009.06.1, nos concellos de Cambre e Culleredo (A Coruña)

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 4 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503E).(Extracto)

 

Código de procedemento: TU503E

Obxecto: Contribuír á modernización e á mellora da competitividade dos establecementos hostaleiros mediante a realización de investimentos en equipamentos post covid.

Prazo de presentación:5 de novembro.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias destas axudas as microempresas, pequenas e medianas empresas segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014 (inclúe autónomos que cumpran a condición de pequena empresa) do sector da hostalaría que teñan o seu domicilio social ou un centro de traballo en Galicia, onde deberán desenvolver as actividades para as que se solicita a axuda, que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en adiante REAT), o establecemento turístico para o que se solicita a axuda, con base nos artigos 50 e 51 da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo (código de procedemento IN421W).(Extracto)

Código de procedemento: IN421W

Obxecto: concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes comezará as 9.00 horas do día 21 de outubro de 2021 e rematará o 31 de decembro de 2023

Beneficiarios: Persoas xurídicas e agrupacións de empresas ou de persoas físicas, con ou sen personalidade xurídica, que realicen unha actividade económica pola que ofrezan bens ou servizos no mercado, incluíndo,(ver publicación)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 10 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Padrenda (expediente IN407A 2021/123-3).

Instalacións.- Resolución do 14 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/149-4).

Instalacións.– Resolución do 14 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tomiño (expediente IN407A 2021/124-4).

Instalacións.- Resolución do 14 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/121-4).

Instalacións.- Resolución do 14 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/120-4).

Instalacións.– Resolución do 14 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2019/59-4).

Expropiacións.- Anuncio do 22 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan as persoas interesadas ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica de substitución do centro de transformación de intemperie Cela I, no concello de Bueu.

 

BOP A Coruña 6 DE OUTUBRO (191)

CONCELLO DE BOQUEIXÓN

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto convocatoria de concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas del POS+Adicional 1/2021 del Plan Único de Ayuntamientos para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2021

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 586317

Obxecto: Ayudar a las familias para gastos que faciliten la escolarización, material informático, acceso a los medios digitales valoradas por los profesionales de los servicios sociales comunitarios

Prazo de solicitude: 16 de outubro.

Beneficiarios: Las ayudas están destinadas a aquellas personas integradas en una unidad que se encuentre en unas condiciones socioeconómicas menos ventajosas, para hacer frente a gastos específicos, de carácter común o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social

CONCELLO DE A LARACHA

Bases reguladoras do concurso de fotografía.- “Día da muller rural” Bases reguladoras do concurso de fotografia “Dia da Muller Rural”

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.– Extracto del Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2021 por el que se convocan subvenciones para la rehabilitación en el ámbito del área de regeneración y renovación urbana del Casco Histórico del Ayuntamiento de Santiago de Compostela en desarrollo del Acuerdo de la comisión bilateral de 29 de octubre de 2020.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 586300

Obxecto: Rehabilitación de edificios residenciales en el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Casco Histórico de Santiago de Compostela

Prazo de presentación: 5 de decembro

Beneficiarios: 1 Propietarias únicas de edificios. 2 Propietarias de viviendas. 3 Propietarias de locales con uso distinto al de vivienda. 4 Arrendatarios das viviendas.

 

BOP Lugo 6 DE OUTUBRO (230)

CONCELLO DE BARREIROS

Caminos rurales.- Aprobación inicial do inventario de camiños municipais

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias