NORMATIVA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2021

Convocatoria das subvencions destinadas a obtención de avales da Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) e do IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19

DOUE 28 DE OCTUBRE

COMUNICACIONES (C437)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

Espacios Red Natura.- Comunicación de la Comisión — Evaluación de planes y proyectos en relación con espacios Natura 2000: orientación metodológica sobre el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE, sobre los hábitats.

BOE 28 DE OCTUBRE (258)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 22 de octubre de 2021 por la que se convocan las subvenciones previstas en el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.

Código de procedemiento: BDNS (Identif.): 591877.

Objeto: Financiación del importe total de la comisión del aval de SAECA.

Plazo de presentación:28 de febreiro

Beneficiarios: Los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) regulado por Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) regulado por Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, que hubieran obtenido al menos el 25% de sus ingresos de actividades agrarias en el año anterior al de la presentación de la solicitud, o en los tres años anteriores al de la solicitud teniendo en cuenta el dato medio. Las PYMES con actividad en la industria de la alimentación y fabricación de bebidas (CNAE C10 y C11

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 22 de octubre de 2021 de la Subsecretaría de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se convocan las subvenciones destinadas a entidades de protección animal en 2021.

 

DOG 28 DE OUTUBRO (208)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Expropiacións.- Decreto 144/2021, do 14 de outubro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto denominado Proxecto de acondicionamento de sendeiro no rego Pedrín e recuperación do seu contorno no concello de Ribeira, no termo municipal de Ribeira (A Coruña).

Expropiacións.– Decreto 145/2021, do 14 de outubro, polo que se declara a urxente ocupación, para efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos necesarios para a realización das obras do proxecto denominado Aparcadoiro de Augas Santas, no termo municipal de Ribadeo (Lugo).

Fundación Agroalimentaria Gallega.- Corrección de erros. Orde do 5 de outubro de 2021 pola que se clasifica de interese para o desenvolvemento rural de Galicia a Fundación Agroalimentaria Gallega.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Catálogo galego de especies ameazadas.- Resolución do 18 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se actualiza a delimitación das áreas prioritarias de reprodución, de alimentación, de dispersión e de concentración local de aves incluídas no Catálogo galego de especies ameazadas, e se dispón a publicación das zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia nas que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 18 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do IV Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19, mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR700A). (Extracto)

Código de presentación: TR700A

Obxecto: Aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria pública do IV Plan de rescate da Xunta de Galicia, liña COVID, de axudas directas ás persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas en Galicia, financiadas cos fondos distribuídos polo Estado en virtude do establecido no título I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á pandemia da COVID-19

Prazo de presentación: 29 de novembro de 2021.

Beneficiarios: a) Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia, e profesionais (de ser o caso, mutualistas) en réxime de estimación obxectiva, con domicilio fiscal en Galicia e que exerzan unha actividade económica. b) Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia, os profesionais e empresas, con domicilio fiscal en Galicia, que exerzan unha actividade económica e que teñan unha caída do volume de operacións anual declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor engadido ou tributo indirecto equivalente, de máis dun 30 % no ano 2020 respecto do ano 2019. c) Así mesmo, poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada, sempre que acrediten que continúan coa súa actividade, aínda que non estean de alta no momento de presentación da solicitude e estean de alta un mínimo de 4 meses e un máximo de 9 meses nalgún dos anos 2019 ou 2020 Poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas e empresas dadas de alta ou creadas entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de marzo de 2020 e empresas que realizasen unha modificación estrutural da sociedade mercantil entre o 1 de xaneiro de 2019 e o 31 de decembro de 2020

Ampliación de prazo.– Orde do 19 de outubro de 2021 pola que se amplía o prazo de presentación da documentación de xustificación establecido na Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- ACordo do 29 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Vaqueira, no concello de Outes (expediente IN408A 2017/39).

Instalacións.- Acordo do 7 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados dunha instalación eléctrica no concello de Ordes (expediente IN407A 2020/200-1).

Instalacións.- Acordo do 18 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Carballo (expediente IN407A 2021/56-1).

Instalacións.- Acordo do 19 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2021/29-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Camariñas (expediente-e IN407A 2021/80-1).

Expropiacións.- Resolución do 6 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LMT derivada Canaval-Campo da Festa, no concello de Sober (expediente 2020/14 AT).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de Terras de Galicia.- Anuncio do 15 de outubro de 2021 polo que se notifica a proposta de resolución relativa ao procedemento de cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia.

 

BOP A Coruña 28 DE OUTUBRO (206)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2021/41218 de 20 de outubro de 2021 de concesión definitiva de subvencións correspondentes á convocatoria de axudas PEL RURINNOVA_EMP_POEJ para o fomento do empre demento entre a mocidade do eido rural

definido da provincia de A Coruña e dirixidas a afrontar o reto demográfico nos municipios de menor poboación.

CONCELLO DE ABEGONDO

Convocatoria.- Resolución da Alcaldía núm. 381/2021 do 05/10/2021 aprobouse realizar a convocatoria pública e aprobar as bases da convocatoria subvencións correspondentes a entidades sen ánimo de lucro do Concello de Abegondo da anualidade 2021.

CONCELLO DE OUTES

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de bolsas para a adquisición de material informático.

Convocatoria.– Bases reguladoras da convocatoria de axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e a accesibilidade.

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.– Modificación del primer párrafo de la base 12 “Justificación” de las bases de convocatoria de ayudas para actividades de promoción y dinamización comercial, anualidad 2021

 

BOP Lugo 28 DE OUTUBRO (248)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN. SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS

Expropiacións.- Resolución do 8 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo pola que se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, da instalación eléctrica “LIÑA SEQ806QUIROGA 6 SUBSTITUCIÓN APOIO C7B9QS5S28 ”, no concello de Quiroga (Exp. 2020/15 A.T.)

Instalacións.- Resolución do 15 de outubro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de A Pontenova. (Expediente IN407A 2021-29AT)

Instalacións.- Resolución do 15 de outubro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-30AT).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias