NORMATIVA DO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Publicación das bases reguladoras para a concesión de axudas estatais destinadas a execución de proxectos de inversión dentro do "Plan de impulso a sostenibilidade e competitividade da agricultura y da gandeiria (III) e para inversións en materia de bioseguirdade para transporte do gando e limpeza en viveiros. Tamén se publican as concesións para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións e as resolucións relativas á asignación e denegación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2020.

DOUE 03 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L387)

REGALMENTOS

Medicamentos veterinarios.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1904 de la Comisión de 29 de octubre de 2021 por el que se adopta el diseño de un logotipo común para la venta minorista a distancia de medicamentos veterinarios

 

BOE 03 DE NOVIEMBRE (263)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas. Bases reguladoras.- Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Subvenciones. Bases reguladoras.- Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Organización. Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.- Real Decreto 950/2021, de 2 de noviembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria y se determinan su composición y funciones.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Prevención y lucha contra el fraude fiscal.- Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con la Fundación Escuela de Organización Industrial, F.S.P., para la organización, gestión y ejecución del paquete de digitalización del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Saneamiento y depuración de núcleos.- Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por el que se somete a información pública el “Proyecto de mejora de saneamiento y depuración de los núcleos de población del término municipal de Porqueira (Ourense)”. M1.332-028/2111.

DOG 03 DE NOVEMBRO (211)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Prevención e loita contra a fraude fiscal.- Resolución do 19 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, de transposición da Directiva (UE) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, pola que se establecen normas contra as prácticas de elusión fiscal que inciden directamente no funcionamento do mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias e en materia de regulación do xogo.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación orzamentaria.- Resolución do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 23 de decembro de 2020, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 18 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para os agricultores mozos, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Asignación e denegación de dereitos de pagamento básico.- Resolución do 21 de outubro de 2021 pola que se notifican as resolucións do presidente do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) relativas á asignación e denegación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2020.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Catálogo galego de árbores senlleiras.- Anuncio do 18 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública as solicitudes de inclusión de varias árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.– Anuncio do 7 de outubro de 2021 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto construtivo de mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64 Ponte Mera, puntos quilométricos 37+240-40+500, de clave AC/18/014.10.2, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto.

 

BOP A Coruña 03 DE NOVEMBRO (209)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia de información pública del Estudio de Impacto Ambiental y solicitud de Autorización Admva. Previa del parque eólico Balocas

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 28 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Camariñas (expediente IN407A 2021/28-1)

CONCELLO DE DODRO

Bases reguladoras e convocatoria.- Aprobación das bases e convocatoria para a concesión de subvencións en materia de axudas económicas para adquisición de equipos informáticos para alumnado de educación primaria, secundaria, formación profesional e bacharelato

 

BOP Pontevedra 03 DE NOVEMBRO (211)

CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Bases reguladoras.- Bases reguladoras de ayudas para el préstamo de ordenadores

personales para el desarrollo de las clases escolares del alumnado de educación primaria y secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, educación especial o formación universitaria del Ayuntamiento de Soutomaior para el curso 2021/2022.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 30 de setembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS ATI726 CT Atios-A Guía, no concello de O Porriño, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2019/58-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias