NORMATIVA DO DIA 04 DE NOVMEBRO DE 2021

Publicación do Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico

DOUE 04 DE NOVIEMBRE

LEGISLACIÓN (L390)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/1907 de la Comisión de 3 de noviembre de 2021 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/1908 de la Comisión de 3 de noviembre de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 7966]

 

BOE 04 DE NOVIEMBRE (264)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Programa Campus Rural.- Orden TED/1185/2021, de 25 de octubre, por la que se convoca el concurso para seleccionar la imagen gráfica del Programa “Campus Rural”.

 

DOG 04 DE NOVEMBRO (212)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.– Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para a contratación de técnicos e técnicas especialistas en organismos intermedios para o asesoramento a empresas en situacións conxunturais provocadas polo escenario económico da COVID-19, financiadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento TR332C).

Concesións.- Resolución do 25 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 3 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación das mulleres desempregadas, e se proceda á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR350A).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 26 de outubro de 2021 pola que se convoca o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico, incluído no Programa de rexeneración e reto demográfico do Plan de rehabilitación e rexeneración urbana do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (programa PREE 5000), para a anualidade 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI406D).(Extracto)

Código de procedemento: VI406D

Obxecto: Axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico (programa PREE 5000), para a anualidade 2022, con carácter plurianual

Prazo de presentación: As axudas previstas nesta convocatoria poderanse solicitar desde o día 3 de xaneiro ata o 30 de setembro de 2022, salvo que con anterioridade se esgotase o crédito orzamentario.

Beneficiarios: a) As persoas físicas ou xurídicas de natureza privada que sexan propietarias de vivendas unifamiliares ou de edificios de tipoloxía residencial colectiva de vivenda existentes. b) As comunidades de persoas propietarias ou as agrupacións de comunidades de persoas propietarias de edificios residenciais de uso vivenda, constituídas conforme o disposto polo artigo 5 da Lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal. c) As persoas propietarias que de forma agrupada sexan propietarias de edificios que reúnan os requisitos establecidos no artigo 396 do Código civil e non outorgasen o título constitutivo de propiedade horizontal.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Anuncio do 20 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2021/29-1, no concello da Laracha.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 20 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de liña eléctrica de alta tensión a 66 kV de evacuación do parque eólico Paxareiras II, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente 2021/0086).

 

BOP A Coruña 04 DE NOVEMBRO (210)

CONCELLO DE CARBALLO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2021, por el que se aprueban las bases de la convocatoria de Ayudas para la Conciliación de la vida familiar y laboral 2021, en el ayuntamiento de Carballo. (Bases da convocatoria)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):592311

Obxecto: Concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas económicas destinadas durante el año 2021 a dar un apoyo económico que ayude a costear un recurso de conciliación familiar y laboral complementario, ante la incompatibilidad de los horarios laborales y de los centros de educación. Siempre que no exista un recurso público que pueda dar respuesta a las necesidades de la familia (Plan Concilia, comedor escolar, actividades extraescolares de AMPAS, etc.)

Prazo de presentación: 19 de novembro

Beneficiario: e estar empadronado y ser hijo/a de padres empadronados en el ayuntamiento de Carballo. No exceder los ingresos establecidos en la bases de la convocatoria y que exista incompatibilidad de conciliación laboral y familiar de ambos progenitores

 

BOP Lugo 04 DE NOVEMBRO (253)

CONCELLO DE OTERO DE REI

Expropiacións.- Aprobación definitiva de declaración de necesidade de ocupación (Senda escolar dende polideportivo até o núcleo urbano de Outeiro de Rei) (PÁX. 9, R. 3118)

Expropiacións.- Aprobación definitiva de declaración de necesidade de ocupación (Accesos a centro escolar, Casa de Cultura, Xulgado de Paz e Polideportivo) (PÁX. 10, R. 3119)

Expropiacións.- Aprobación definitiva de declaración de necesidade de ocupación (Senda peatonal e ciclista dende estrado de Castro a Bonxe) (PÁX. 11, R. 3120)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias