NORMATIVA DO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 05 DE NOVIEMBRE (265)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Lengua azul.- Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifica la parte B del anexo I de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

 

DOG 05 DE NOVEMBRO (213)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Aproveitamentos madeireiros.- Orde do 26 de outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, da Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pola que se aproban os pregos de condicións aos cales se deberán suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies recollidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados pola lexislación de protección do dominio público.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 8 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a solicitude das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Avión (expediente IN407A 2021/136-3).

Instalacións.- Resolución do 13 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponte Caldelas (expediente IN407A 2021/151-4).

Expropiacións.- Resolución do 13 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica nos concellos de Soutomaior e Redondela (expediente IN407A 2021/094-4).

 

BOP A Coruña 05 DE NOVEMBRO (211)

CONCELLO DE CARBALLO

Convocatoria de axudas para o pago do subministro enerxético.- Bases reguladoras para a concesión de axudas para o pago de subministros enerxéticos no concello de Carballo para o ano 2021.

CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución de Alcaldía nº 551/2021 de fecha 18/10/2021 por la que se convocan ayudas a las entidades sin ánimo de lucro para el fomento del asociacionismo y de la cultura en la anualidad 2020 y 2021.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 592565

Obxecto: se subvencionarán todo tipo de actividades culturales que se realicen en el ámbito geográfico del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños, así como los gastos de funcionamiento de las entidades culturales con sede en el Ayuntamiento y vinculadas a las actividades que realicen en ese ámbito, sin más limitaciones de las establecidas con carácter general.

Prazo de presentación: 16 de novembro

Beneficiarios: a las entidades juridicamente constituidas que cumplan los siguientes requisitos: – Carecer de fines de lucro. – Desarrollar sus actividades en el ámbito territorial del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños. – Estar inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones o en su defecto tener solicitada su inscripción en el mismo

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Modificación de las bases de convocatoria para la concesión de ayudas para la incentivación del consumo en el comercio y hostelería local a través de los “Bonos Corazón Compostela”.

 

BOP Pontevedra 05 DE NOVEMBRO (213)

CONCELLO DE REDONDELA

Modificación das bases.- Modificación das bases de subvencións para actividades de promoción da muller e a igualdade para o ano 2021 por ampliación de prazo de xustificación.

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS

Outros documentos, notificacións e informacións públicas.- Información viticultores sobre envío e data de validación de colleita 2021 e declaración ante o FOGGA.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Outros documentos, notificacións e informacións públicas.- Calendario laboral 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias