NORMATIVA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021

Axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación.

DOG 08 DE NOVEMBRO (214)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 151/2021, do 21 de outubro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción Fomento da mobilidade sustentable, itinerario peonil e ciclista na AC-214, treito A Xira-Cambre (puntos quilométricos 7+220-8+540), de clave AC/20/009.06.2, no concello de Cambre.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Redistribución.- Orde do 15 de outubro de 2021 pola que se realiza unha redistribución entre créditos orzamentarios para a concesión das axudas previstas na Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria pública para a concesión de subvencións co fin de contratar a persoal técnico para realizar actividades de orientación laboral no exercicio 2021.

Convocatoria.- Orde do 28 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR352B).(Extracto)

Código de procedemento: TR352B

Obxecto: Axudas e subvencións que, baixo a rúbrica xeral de programas de cooperación institucionais, están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro prestadoras de servizos sociais sinaladas no artigo 3, a través da concesión de axudas e subvencións para a contratación nesta convocatoria do ano 2021 ou prórroga da contratación concedida na convocatoria do ano 2020 de axentes de emprego e unidades de apoio

Prazo de presentación:9 de decembro.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións previstas na presente orde as entidades sen ánimo de lucro que establezan accións específicas de conformidade cos seus estatutos para a inserción, preferentemente, das persoas con discapacidade e/ou en risco de exclusión social,

 

BOP A Coruña 08 DE NOVEMBRO (212)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Resolución do 3 de novembro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e.: IN407A 2021/102-1)

CONCELLO DE ARTERIXO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria para el año 2022 de las ayudas de apoyo a la movilidad para personas con diversidad funcional y/o con dependencia

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 592785

Obxecto: Ayudas de apoyo a la movilidad para personas con diversidad funcional y/o con dependencia acreditada, destinadas a facilitar el uso de un medio alternativo de transporte, a aquellas gravemente afectadas en su movilidad y que cumplan con los requisitos de las Bases reguladoras de estas, aprobadas en el Pleno de 18 de diciembre del 2018

Prazo de presentación: Finalizará el 31 de octubre de 2022 y, en todo caso, en el momento de agotamiento del crédito presupuestario

Beneficiarios: Personas con diversidad funcional y/o con dependencia acreditada

CONCELLO DE OUTES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la resolución de la alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2021 por la que se convocan ayudas individuales para la promoción de la autonomía personal y la accesibilidad. (Bases reguladoras)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 592959

Obxecto:  Apoyar a la persona con ayudas técnicas o productos de apoyo para lo normal desarrollo de la vida diaria.  Facilitar adaptaciones funcionales del hogar y la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación en el interior de la vivienda, que contribuyan a mejorar la autonomía persona y a prevenir situaciones de dependencia mayores, así como mejorar su accesibilidad.  Adquisición de prótesis dentales y audífonos al objeto de compensar las limitaciones funcionales.

Prazo de presentación: 29 de novembro

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarias de estas ayudas aquellas personas que tengan reconocida la situación de dependencia y/o discapacidad o la tengan solicitada con anterioridad a apertura del plazo de solicitud de estas ayudas y que acrediten la necesidad de las actuaciones solicitadas, y cumplan los requisitos señalados en las bases reguladoras de la convocatoria.

 

BOP Pontevedra 08 DE NOVEMBRO (214)

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Convocatoria.- Bases reguladoras para a concesión de axudas para impulsar a formación de mulleres en postos de técnicas/adestradoras no ámbito deportivo na provincia de Pontevedra (Extracto)

Código de procedemento: BDNS(Identif.):593440

Obxecto: Fixar as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar e apoiar a formación de mulleres nos postos de adestradoras ou técnicas nos clubs deportivos.

Prazo de presentacion: Finalizará o 1 de decembro de 2021.

Beneficiarios: Poderán beneficiarse desta convocatoria as mulleres que cumpran os seguintes requisitos: — Estar empadroada na provincia de Pontevedra polo menos desde o 1 de xaneiro de 2021

 

CONCELLO DE MEAÑO

Bases reguladoras.- Bases reguladoras para a concesión de axudas municipais destinadas ó apoio á natalidade no Concello de Meaño 2021.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias