NORMATIVA DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021

Publicadas as axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector e o Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU

DOUE 09 DE NOVIEMBRE

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C454)

COMUNICACIONES

Catálogo común de variedades.– Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas. Suplemento 2021/11

Catálogo común de variedades.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.Suplemento 2021/11

 

BOE 09 DE NOVIEMBRE (268)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Seguridad Social y medidas fiscales de apoyo.- Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.

Haciendas Locales. Plusvalías.- Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 

DOG 09 DE NOVEMBRO (215)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Esgotamento de crédito.- Resolución do 27 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá públicidade do esgotamento de crédito da Orde do 9 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para a creación e lanzamento de plataformas de marketplace para produtos agroalimentarios no medio rural, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CO300H).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Catálogo galego de árbores senlleiras.- Resolución do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se fai pública a inclusión de dúas árbores no Catálogo galego de árbores senlleiras.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Modificación.- Resolución do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (código de procedemento SI429A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro de Fundacións de Interese Galego.– Resolución do 29 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Agroalimentaria Gallega.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia-financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422J e IN422K). (Extracto)

Códiggo de procedemento: IN422J e IN422K

Obxecto: Programa de incentivos 4: realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable no sector residencial, Administración publica e no terceiro sector, con ou sen almacenamento. Programa de incentivos 5: incorporación de almacenamento en instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, xa existentes no sector residencial, Administración pública e no terceiro sector

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes de adhesión das entidades colaboradoras comezará o día hábil seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria e finalizará cando remate a vixencia dos programas de incentivos ligados ao autoconsumo e ao almacenamento, con fontes de enerxías renovables en Galicia, o cal sucederá, segundo o recollido no artigo 4 do Real decreto 477/2021, o 31 de decembro de 2023.

Beneficiarios: a) Persoas físicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado. b) As entidades locais e o sector público institucional de calquera administración pública. c) As persoas xurídicas que non realicen ningunha actividade económica, pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, incluíndo as entidades ou organizacións do terceiro sector, entendendo como entidades ou organizacións do terceiro sector as entidades ou organizacións privadas sen ánimo de lucro que non realicen ningunha actividade económica, pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado. d) As persoas físicas que realicen algunha actividade económica, pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, en cuxo caso haberán de estar dados de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria.e) As comunidades de propietarios. f) As comunidades de enerxías renovables e as comunidades cidadás de enerxía

Convocatoria.- Resolución do 28 de outubro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (códigos de procedemento IN422L e IN422M).(Extracto).

Código de procedemento: IN422L e IN422M

Obxecto: Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 publicado no BOE núm. 155, do 30 de xuño de 2021 (código de procedemento: IN422M, presentación de solicitudes), así como o procedemento de selección das entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento: IN422L, adhesión de entidades colaboradoras que participarán na xestión).

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes de adhesión das entidades colaboradoras comenzará o día hábil seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria e finalizará cando remate a vixencia dos programas de incentivos ligados ao autoconsumo e ao almacenamento, con fontes de enerxías renovables en Galicia, o cal sucederá, segundo o recollido no artigo 4 do Real decreto 266/2021, o 31 de decembro de 2023.

Beneficiarios: Persoas físicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado. b) Entidades ou organizacións públicas ou privadas, sen ánimo de lucro, ou persoas xurídicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado. As persoas físicas que realicen algunha actividade económica, pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, caso en que deberán estar dados de alta no Censo de empresarios. Comunidades de propietarios, reguladas pola Lei 49/1960, do 21 de xullo, sobre propiedade horizontal, que terán que cumprir co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro. e) As entidades locais e do sector público institucional de calquera Administración pública a que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.– Acordo do 10 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Campos Vellos, situado nos concellos de Boborás e Beariz, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2019/77).

Instalacións.- Acordo do 15 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Cenlle e San Amaro (expediente IN407A 2021/144-3).

Instalacións.- Acordo do 15 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Ourense (expediente IN407A 2021/143-3).

Instalacións.- Acordo do 28 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Camariñas (expediente IN407A 2021/28-1).

Instalacións.- Resolución do 13 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Brión (expediente-e IN407A 2021/89-1).

Expropiacións.- Anuncio do 25 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se convocan os interesados ao acto do levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 220 kV Atios-Montouto, tramo subestación Atios-apoio 13, no concello do Porriño.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.– Anuncio do 20 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación de solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Oviganic Ibérica, S.L. para a súa industria láctea, situada no concello de Monforte de Lemos (Lugo) (expediente 2021-IPPC-M-89).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.– Anuncio do 20 de outubro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a iniciación dun expediente para a posible clasificación do monte Vilalpape (ampliación), no concello de Bóveda (expediente 5/2021).

Concentración parcelaria de Norte de Mondoñedo.- Anuncio do 20 de outubro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifican as resolucións da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural do 27 de marzo de 2021, 7 de abril de 2021 e 21 de xuño de 2021 que modifican o Acordo da zona de concentración parcelaria de Norte de Mondoñedo (Mondoñedo-Lugo).

 

BOP A Coruña 09 DE NOVEMBRO (213)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 3 de novembro do 2021 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización admtva. previa, construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de Porto do Son (expte.-e.: IN407A2020/204-1)

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio de aprobación técnica da quinta fase do Plan de sendas peonís 2021 e inicio dos trámites da expropiación, DP 7602 feira de San Sadurniño a Riboira. ampliación e senda do p.q. 0+100 ao 1+600 San Sadurniño

 

BOP Ourense 09 DE NOVEMBRO (258)

CONCELLO DE VIANA DO BOLO

Plan de Igualdad.- III Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Viana do Bolo años 2021-2025 [2883/2021]. (Páx.4)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias