NORMATIVA DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Publicación da "Versión inicial del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España (PEPAC)" y del "Estudio Ambiental Estratégico del PEPAC"

DOUE 30 DE NOVIEMBRE

LEGISLACION (L428)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/2100 de la Comisión de 29 de noviembre de 2021 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 30 DE NOVIEMBRE (286)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1322/2021, de 25 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones frutícolas, comprendido en el Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España.- Anuncio de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la apertura del período de información pública de la “Versión inicial del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España (PEPAC)” y del “Estudio Ambiental Estratégico del PEPAC”.

 

DOG 30 DE NOVEMBRO (230)

III. OUTRAS DISPOSICIONS

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Resolución do 23 de novembro de 2021 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 2 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2021, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia (código de procedemento IN501A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 5 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Teo (expediente-e IN407A 2019/233-1).

Expropiacións.- Acordo do 12 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción e o estudo de impacto ambiental da modificación do proxecto de LAT 132 kV D.C. sub. Ludrio-sub. San Cibrao e modificación da entrada na sub. de Ludrio da LAT 132 kV. S.C. sub. Ludrio-sub. Meira, nos concellos de Castro de Rei, Pol e Lugo (expediente IN407A 2019/25 AT).

Expropiacións.- Resolución do 9 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, as instalacións eléctricas no concello de Piñor (expediente IN407A 2021/121-3).

 

BOP A Coruña 30 DE NOVEMBRO (228)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de novembro do 2021 da X.T. da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e.: IN407A2021/154-1)

 

BOP Lugo 30 DE NOVEMBRO (275)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 3 de setembro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Outeiro de Rei. (Expediente IN407A 2021-59AT)

BOP Pontevedra 30 DE NOVEMBRO (232)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LMTS GON804 e CS rúa Cansadoura, no concello de Nigrán, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/87-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias