NORMATIVA DO DIA 13 DE DECEMBRO DE 2021

Publicaión das concesións das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán

DOUE 13 DE DICIEMBRE

COMUNICACIONES (C503)

COMUNICACIONES E INFORMACIONES

Variedades de especies de plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Suplemento 2021/12 (

Variedades de especies de plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Suplemento 2021/12

 

BOE 13 DE DICIEMBRE (297)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad.- Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Convenios.- Resolución de 7 de diciembre de 2021, del Instituto de las Mujeres, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se instrumenta la subvención nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para desarrollar actuaciones en materia de igualdad de género.

Violencia de género.- Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género.

 

DOG 13 DE DECEMBRO (237)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Violencia de xénero.- Lei 15/2021, do 3 de decembro, pola que se modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Residuos e solos contaminados.- Resolución do 2 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Concesións.- Resolución do 25 de novembro de 2021 pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 9 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento IN201G) (Diario Oficial de Galicia número 139, do 22 de xullo).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común.- Orde do 7 de decembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 16 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/177-4).

Instalacións.- Resolución do 18 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de varias instalacións eléctricas no concello de Riós (expediente IN407A 2021/97-3).

Instalacións.- Anuncio do 30 de novembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dunha parcela pola instalación eléctrica LMT e substitución CT San Bartolomeu (expediente IN407 2018/418-4), prevista no concello de Vilanova de Arousa.

 

BOP A Coruña 13 DE DECEMBRO (235)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións programa FO028A.- Resolución número 2021/47.735 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2021.

BOP Lugo 13 DE DECEMBRO (284)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Concesións programa “O que non arde”.- Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar a xestión e mantemento das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa e das faixas laterais das vías de titularidade municipal, dentro dos terreos das comunidades de montes veciñais en man común, na execución do programa “O QUE NON ARDE”, na anualidade 2021

 

BOP Ourense 13 DE DECEMBRO (284)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Convocatoria para el levantamiento de las actas de inmediata ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de acondicionamiento y mejora integral en la OU-0509 Luíntra – Esgos, en el término municipal de Esgos [3158/2021]- (Páx.2)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias