NORMATIVA DO DIA 19 DE XANEIRO DE 2022

Publicación das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas

DOUE 19 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L12)

REGLAMENTOS

Prácticas enológicas autorizadas.- Reglamento delegado (UE) 2022/68 de la Comisión de 27 de octubre de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2019/934, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las prácticas enológicas autorizadas

BOE 19 DE ENERO (16)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Acceso a la vivienda.- Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

 

DOG 19 DE XANEIRO (12)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados.- Corrección de erros. Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se regula o medio de comprobación do valor dos bens inmobles, ditame de peritos da Administración, previsto no artigo 57.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Axudas para paliar os danos producidos polo lobo.- Corrección de erros. Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT809B).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 23 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación de mulleres que sofren violencia de xénero, no ámbito de colaboración coas entidades locais galegas, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461A).(Extracto)

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

Convocatoria.- Resolución do 20 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a persoas físicas, xestionadas por este instituto, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MT402A), tramitado como expediente anticipado de gasto. (Extracto)

Código de procedemento: MT402A. BDNS (Identif.): 605689

Obxecto: execución de actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, de conformidade cos valores paisaxísticos recollidos no Catálogo das paisaxes de Galicia

Prazo de presentación:Ata o día 19 de febreiro. Terase en conta a orde cronolóxica de entrada das solicitudes na sede electrónica da Xunta de Galicia ata que se esgote o orzamento da convocatoria

Benefciarios: As persoas físicas titulares dun inmoble ou ben sobre o que pretendan realizar algunha/s das actuacións subvencionables. A persoa solicitante deberá ser propietaria do terreo, inmoble ou ben en que se pretende realizar as actuacións e deberá acreditar a súa plena dispoñibilidade, como mínimo durante o período en que se manteñen as obrigas que asume o beneficiario

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Crecente (expediente IN407A 2021/224-4).

Instalacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello das Neves (expediente IN407A 2021/222-4).

Expropiacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e da necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2021/026-4).

Expropiacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública do proxecto modificado da instalación eléctrica substitución CTI Cela I no concello de Bueu (expediente IN407A 2020/188-4 modificado).

Instalacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Baiona (expediente IN407A 2020/015-4).

Instalacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2019/189-4).

 

BOP A Coruña 19 DE XANEIRO (12)

CONCELLO DE FERROL

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria para la subvención de la Ayuda 3 de gastos relacionados con las mejoras a las empresas para adaptarse al nuevo escenario derivado de la crisis del COVID-19, dentro del Plan de Mantenimiento e Impulso de la Actividad Económica en el término municipal de Ferrol con motivo de la crisis económica provocada por el Covid19 (PAME 3) dirigida a los sectores de la restauración y hospedaje, ocio nocturno, comercio local y cultura.

 

BOP Pontevedra 19 DE XANEIRO (12)

CONCELLO DE PAZOS DE BORBÉN

Subvencións e axudas.- Bases e convocatoria de axudas aos sectores económicos do municipio de Pazos de Borbén afectados pola crise da COVID-19

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Ampliación de potencia CT Bemil, no concello de Caldas de Reis, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2021/182-4)

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o pagamento dos prezos xustos polas imposicións de servidumes de paso para a execución do proxecto denominado LMTA, CT Eido Vello, no Concello de Salceda de Caselas, do que ten a condición de beneficiaria da expropiación a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias