NORMATIVA DO DIA 20 DE XANEIRO DE 2022

Reconocimiento de las organizaciones de productores en sectores ganaderos. Protección de las aguas contra la contaminación por nitratos. Axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre

BOE 20 DE ENERO (17)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores. Ganadería.- Real Decreto 1154/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones de determinados sectores ganaderos y se establecen las condiciones para la negociación contractual por parte de estas organizaciones y sus asociaciones

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Aguas. Contaminación.- Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

VI. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León y Delegación del Gobierno en Galicia por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de los parques eólicos “Ralea”, de 138 MW; “Eco”, de 72 MW; y “Umbrío”, de 114 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de León y Lugo.

 

DOG 20 DE XANEIRO (13)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Programa estatístico anual.- Decreto 2/2022, do 13 de xaneiro, polo que se aproba o Programa estatístico anual da Comunidade Autónoma de Galicia para 2022.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convocatoria.- Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT809D).(Extracto)

Código de procedemento: MT809D

Obxecto: axudas a favor das persoas titulares

de explotacións agrícolas e/ou gandeiras afectadas polos ataques de especies de fauna

silvestre (lobo, oso e xabaril), coa finalidade de fomentar a aplicación de medidas de protección, para o que se incentivará a adquisición de elementos preventivos dos danos que poidan ocasionar estas especies

Prazo de presentación:Ata o 21 de febreiro.

Beneficiarios: 1. Liña para a prevención de danos ocasionados polo lobo e o oso: Poderanse acoller a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras do tipo de gando bovino, ovino, cabrún, porcino da raza Celta, equino e apícola que figuren incluídas no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA) de Galicia. 2. Liña para prevención de danos ocasionados polo xabaril:. a) As persoas físicas ou xurídicas que exercen a actividade agraria e estean inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). b) As explotacións agrarias destinadas ao autoconsumo.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 31 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas con cargo á Resolución do 15 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2021 (código de procedemento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 186, do 27 de setembro de 2021).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 15 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, emprazado nos concellos de Silleda e Forcarei da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4).

Instalacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Gondomar (expediente IN407A 2021/257-4).

Instalacións.- Resolución do 27 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/245-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/244-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/235-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/227-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/258-4).

Expropiacións.- Resolución do 29 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Ampliación de potencia CT Bemil, no concello de Caldas de Reis, do cal resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2021/182-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias