NORMATIVA DO DIA 27 DE XANEIRO DE 2022

Convocatoria dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia. Axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal.

DOUE 27 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L18)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2022/106 de la Comisión de 21 de enero de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2022) 444]

 

BOE 27 DE ENERO (23)

V. ANUNCIOS.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 247ADIF2198 motivado por las obras de “Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 009+059 y 019+798 del Tramo Monforte – Ourense de la Línea 810” en los términos municipales de Sober y Pantón (Lugo).

 

DOG 27 DE XANEIRO (18)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Fauna silvestre.- Corrección de erros. Orde do 23 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MT809D).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se convocan na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio 2022 (código de procedemento TR852A).(Extracto)

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 30 de decembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia e se convoca, mediante tramitación anticipada de gasto, a décimo terceira edición (código de procedemento MR709A).(Extracto)

Código de procedemento: MR709A

Obxecto: concesión dos premios ao desenvolvemento rural de Galicia.

Prazo de presentación:28 de febreiro de 2022

Beneficiarios: Poderán presentar iniciativas aos premios ao desenvolvemento rural de Galicia as persoas físicas ou xurídicas de natureza privada que sexan titulares das iniciativas que presenten.

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 19 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas dos sectores industria e servizos, para o ano 2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN417Y).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR331A).(Extracto)

Código de procedemento: MR331A

Obxecto: Aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para a realización de accións de cooperación para a implantación de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías nos sectores agroalimentario, agrícola e forestal.

Prazo de presentación:28 de febreiro

Beneficiario: a) Persoas físicas ou xurídicas e organizacións ou entidades directamente vinculadas á produción primaria en agricultura, gandaría e/ou silvicultura. b) Persoas físicas ou xurídicas primeiras transformadoras do sector agrario, alimentario e forestal ou da área de enerxías renovables de orixe agrícola e forestal.

Convocatoria.- Resolución do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a execución de proxectos dos grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR331B).(Extracto)

Código de procedemento: MR331B. BDNS (Identif.): 606918.

Obxecto: Esta resolución ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para a execución de proxectos de grupos operativos da Asociación Europea da Innovación (AEI) en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas, e convocar estas axudas, en réxime de publicidade, obxectividade e concorrencia competitiva

Prazo de presentación:28 de febreiro de 2022f

Beneficiarios: 1. Poderán acceder á condición de beneficiario das subvencións obxecto da presente resolución os membros dos grupos operativos da AEI constituídos para o efecto do desenvolvemento dun proxecto innovador. Segundo a redacción do artigo 35 do Regulamento 1305/2013, do 17 de decembro de 2013, na iniciativa de cooperación deberán intervir, como mínimo, dous actores. Os grupos operativos estarán formados, polo menos, por unha entidade relacionada coa produción agrícola ou forestal, incluídas as entidades interprofesionais do sector. Terá preferencia a participación dun centro de innovación, investigación ou tecnolóxico de natureza pública ou privada. Tanto as ditas entidades como os centros mencionados anteriormente poderán acceder á condición de beneficiarios

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 22 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e IN407A 2021/198-1).

Instalacións.- Acordo do 22 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e IN407A 2021/201-1).

Instalacións.- Acordo do 4 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha planta solar fotovoltaica no concello de Vilalba (expediente LU-2021-02).

Parques eólicos.- Acordo do 20 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Marcofán, situado nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz, provincia de Ourense (expediente IN408A 2017/020).

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cedeira (expediente-e IN407A 2021/55-1).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Cambre (expediente IN407A 2021/170-1).

Instalacións.- Anuncio do 12 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Cenlle, provincia de Ourense.

 

BOP A Coruña 27 DE XANEIRO (18)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 21 de xaneiro do 2022 da X.T.da Coruña, polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa, de construción e DUP, en concreto,da instalación de distribución eléctrica no concello de Val do Dubra (expte.-e.:IN407A2020/16-1)

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Toques (expediente-e.: IN407A 2021/94-1)

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cee (expediente-e.: IN407A 2021/141-1)

Instalacións.- Resolución do 21 de xaneiro do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Brión (expediente-e.: IN407A 2021/166-1)

 

BOP Lugo 27 DE XANEIRO (21)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 19 de xaneiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica “LMT DERIVADA AMANDI”, no concello de Sober (Exp. 2020/21 A.T.)

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias