NORMATIVA DO DIA 1 DE FEBREIRO DE 2022

Publicadas a convocatoria de axudas para a creación de superficies forestais e as destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais

DOUE 1 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L22)

REGLAMENTOS

Pesta porcina.- Reglamento De Ejecución (UE) 2022/136 de la Comisión de 31 de enero 2022 que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.

 

DOG 1 DE FEBREIRO (21)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e as subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2022 (código de procedemento TR351G).(Extracto)

Convocatoria.- Orde do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga) e se aproba a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR351F).(Extracto)

Convocatoria.- Orde do 7 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2022 (código de procedemento TR351A).(Extracto)

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 27 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR670B).(Extracto)

Codigo de procedemento: MR670B. BDNS (Identif.): 607678

Obxeto: Regular as axudas para a creación de superficies forestais en terras non agrícolas

Prazo de presentación:15 de marzo

Beneficiarios: 1. Serán beneficiarias as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores, e non se admitirá a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro. 2. Das axudas previstas nesta orde serán persoas beneficiarias as sociedades de fomento forestal (Sofor), as persoas propietarias particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios/as particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os proindivisos legalmente constituídos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e de fabeo, as comunidades de bens, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), que cumpran o establecido no punto 1.

 

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR462B).(Extracto)

Codigo de procedemento: MR462B. BDNS (Identif.): 607693

Obxeto: regulan as axudas para a elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestal

Prazo de presentación:05 de abril.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias as entidades locais e as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores dos montes ou terreos forestais e/ou dos seus aproveitamentos, que actúen mediante arrendamentos ou contratos plurianuais coa propiedade cuxo obxecto sexa inequivocamente a xestión do monte ou terreo forestal e/ou dos seus aproveitamentos. En concreto, poderán ser beneficiarias as sociedades de fomento forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, outras persoas xurídicas, as entidades locais e as comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC) que cumpran o establecido no parágrafo anterior.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ampliacion de prazo.- Resolución do 24 de xaneiro de 2022 pola que se amplía o prazo máximo de execución e de presentación da solicitude de cobramento da Resolución do 17 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Emprende) (código de procedemento IG406F).

Ampliación de prazo.- Resolución do 26 de xaneiro de 2022 pola que se amplían os prazos máximos de execución dos proxectos e de presentación da xustificación da execución establecidos na Resolución do 21 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas prestados por entidades colaboradoras (programa Re-acciona COVID-19), financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG402A).

 

BOP A Coruña 1 DE FEBREIRO (21)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución núm. 2022/4357, de 24 de enero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña,por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar actividades culturales durante el año 2022 (FO203/2022).

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución núm. 2022/4358, de 24 de enero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para realizar inversiones culturales durante el año 2022 (FO204/2022).

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/4359, de 24 de enero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones para corales polifónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para el desarrollo de actividades culturales durante el año 2022 (FO213/2022).

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/4360, de 24 de enero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a corales polifónicas, bandas de música populares, entidades de música y baile tradicional gallego y formaciones musicales de gran formato de la provincia de A Coruña, para la realización de inversiones culturales durante el año 2022 (FO214/2022)

 

BOP Pontevedra 1 DE FEBREIRO (21)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Outros documentos, notificacións e informacións públicas.- Segregación da CMVMC de Mouriscados do tecor A Mondarizana, matrícula PO-10141

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias