NORMATIVA DO DIA 2 DE FEBREIRO DE 2022

Publicación dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e a contratación de persoal de apoio e as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma,

DOG 2 DE FEBREIRO (22)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 11 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e a contratación de persoal de apoio, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR358A).(Extracto)

Codigo de procedemento: TR358A

Obxecto: subvencións destinadas a sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas máis representativas de Galicia de persoas traballadoras autónomas, coa finalidade de apoiar de forma eficaz a consecución e o cumprimento dos fins que lles son

propios, a través do programa de axudas ás entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas.

Prazo de presentación:2 de marzo

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das subvencións previstas nesta orde as entidades asociativas de persoas traballadoras autónomas de carácter intersectorial cuxo ámbito de actuación comprenda todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e non sexa superior ao da Comunidade Autónoma

Convocatoria.- Orde do 12 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR341R). (Extracto)

Código de procedemento: TR341R

Obxecto: Axudas á conciliación da vida familiar e laboral de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, que desenvolvan a súa actividade na Comunidade

Autónoma de Galicia mediante as axudas reguladas nesta orde permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade e a consolidación do seu proxecto empresarial, contribuíndo a mitigar os graves prexuízos que nos traballadores e traballadoras autónomas provoco o brote da COVID-19 en Galicia

Prazo de presentación:2 de marzo

Beneficarios: Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas traballadoras que estean dadas de alta no réxime especial da Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, que segundo o anexo I teña o seu centro de traballo (ou domicilio social, no caso de carecer deste) na Comunidade Autónoma de Galicia, e que cumpran os requisitos establecidos no artigo 6 da presente orde. Tamén serán beneficiarias as sociedades e as comunidades de bens que realicen unha contratación nas mesmas condicións que no parágrafo anterior con respecto ás persoas autónomas societarias.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Cambios de uso.- Anuncio do 17 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas, nas parroquias de Catasós e O Sisto, nos concellos de Dozón e Lalín (Pontevedra) (clave do expediente 2021/0158).

 

BOP A Coruña 2 DE FEBREIRO (22)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas (Programa FOIE/2022).- Extracto de la resolución núm. 2022/4744, de 25 de enero, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para inversión de servicios sociales en el año 2022 (FOIE/2022).”

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas (Programa FOAXE-P).- Extracto de la resolución núm. 2022/4745, de 25 de enero, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el mantenimiento de programas y servicios en materia de servicios sociales en el año 2022 (FOAXE-P).

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas (Programa FOIO0A/2022).- Extracto de la resolución 4741, de 25 de enero de 2022, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones a entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lucha contra la violencia de género en el año 2022 (FOIO0A/2022)”.

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas. (PEL-CONCELLOS 2022 línea 1.1).- Extracto de la Resolución número 2022 / 5191, de 27 de enero de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa de ayudas a la contratación de personal para la ejecución de obras y servicios municipales en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña (línea 1.1. PEL-CONCELLOS 2022)

 

BOP Lugo 2 DE FEBREIRO (26)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL. GOBERNO DE ESPAÑA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León y Delegación del Gobierno en Galicia por el que se someten a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental de los parques eólicos “Ralea”, de 138 MW; “Eco”, de 72 MW; y “Umbrío”, de 114 MW, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de León y Lugo.

 

BOP Pontevedra 2 DE FEBREIRO (22)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Expropiacións.- Levantamento de actas previas á ocupación por expediente de expropiación derivado do proxecto de “mellora da seguranza viaria na ep 2502 Cerquido – Cibadelouro, dende o pq 1+950 ao pq 2+150 (Tui)”

Expropiacións.- aprobación inicial do expediente de expropiación e proxecto de “Mellora da seguridade viaria do PQ 1+145 AO PQ 1+160 DA EP 9107 Camiño Virxe Das Mareas (O Grove)”; declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos bens e dereitos afectados

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBAN

Expropiacións.- Resolución de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se señala fecha para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el expediente de Expropiación Forzosa núm. 112-AENA/20, “Aeropuerto de Vigo. Expropiación de los terrenos necesarios para la ampliación de la franja de pista”, en los términos municipales de Mos, Redondela y Vigo (Pontevedra)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias