NORMATIVA DO DIA 23 DE FEBREIRO DE 2022

Axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago.

DOUE 23 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L42)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/257 de la Comisión de 21 de febrero de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 23 DE FEBRERO (46)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Salario mínimo interprofesional.- Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Becas y ayudas al estudio.- Real Decreto 154/2022, de 22 de febrero, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas.

Sanidad animal.- Corrección de errores del Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis).

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Tierras.- Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Lugo por la que se acuerda la enajenación en subasta pública de 46 fincas rústicas en la provincia de Lugo mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado con pujas al alza.

 

DOG 23 DE FEBREIRO (37)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Corrección de erros.- Orde do 30 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2022 (código de procedemento MR340A).

Convocatoria.- Orde do 4 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras de concesión das axudas destinadas a investimentos en materia de bioseguridade para a mellora ou construción de centros de limpeza e desinfección de vehículos de transporte por estrada de gando, así como para investimentos en bioseguridade en viveiros acometidos por determinados produtores de materiais vexetais de reprodución, e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento MR406B e MR406C), Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU. (Extracto)

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 4 de febreiro de 2022 pola que se dá publicidade da subvención concedida ao abeiro da Resolución do 21 de xaneiro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de telefonía móbil en núcleos rurais e illados, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o período 2021-2023 (código de procedemento PR608A).

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 10 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU501D) (Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 14 de febrero de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021 (código de procedemento IN421O).

 

BOP Lugo 23 DE FEBREIRO (44)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Eólicos.- Información pública do estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa do Parque Eólico Caiño. (Aranga, Curtis, Oza-Cesuras, Sobrado y Abegondo, provincia de A Coruña; y Guitiriz, provincia de Lugo.)

BOP Ourense 23 DE FEBREIRO (44)

BALTAR

Subvención.- Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza de subvencións directas para axudar aos autónomos e pemes e dos sectores de hostalaría, servizos e comercio e ás familias do municipio de Baltar (Ourense) para mitigar os efectos económicos provocados pola Covid-19. (Páx. 12)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias