NORMATIVA DO DIA 25 DE FEBRERO DE 2022

Publicación das concesións das subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica e dos proxectos de enerxías renovables térmicas.

DOUE 24 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L43)

REGLAMENTOS

Aditivos ensilaje.- Reglamento de ejecución (UE) 2022/273 de la Comisión de 23 de febrero de 2022 relativo a la autorización de preparados de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 y Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 como aditivos para ensilaje para todas las especies animales

Sector vitivinícola. Corrección de errores.- Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2021/2026 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592, en lo que atañe a determinadas excepciones de carácter temporal del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a las perturbaciones del mercado en el sector vitivinícola ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y su período de aplicación.

 

DOUE 25 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L46)

REGLAMENTOS

Precios avícolas.- Reglamento de ejecución (UE) 2022/304 de la Comisión de 23 de febrero de 2022 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina

Código NC Designación de las mercancías Precio representativo (en EUR/100 kg) Garantía contemplada en

el artículo 3

(en EUR/100 kg)

Origen
0207 14 10 Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados 240,5 18 BR

 

BOE 25 DE FEBRERO (48)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas financieras.- Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Información tributaria.- Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

 

DOG 25 DE FEBREIRO (39)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ámbito tributario.- Orde do 18 de febreiro de 2022 pola que se modifican determinadas ordes no ámbito tributario.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Recuperación da terra agraria.Modificación.- Resolución do 22 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais en aldeas modelo e ámbitos territoriais vinculados aos instrumentos de recuperación da terra agraria, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR711D).

Proyectos de inversión en actividades non agrícolas. Modificación.- Resolución do 22 de febreiro de 2022 pola que se modifica a Resolución do 29 de decembro de 2021, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de investimento en actividades non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se anuncia a convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento MR708A).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Concesións.- Resolución do 17 de febreiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 25 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2021-2022, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421S).

Concesións.- Resolución do 17 de febreiro de 2022 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 11 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para o ano 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concocatoria.- Resolución do 12 de xaneiro de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2022), financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG401D).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 10 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada (expediente 2020-IPPC-I-63).

Cambio de uso.- Anuncio do 10 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola dunha parcela na parroquia de Cumiar, no concello de Ponteareas (Pontevedra) (expediente 2021/0080).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 4 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Lagoa, A Bugalleira e Os Picós, a favor dos veciños e veciñas da parroquia de Ansemil (Santa Marta), nos concellos de Celanova e Verea (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 7 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado De Nocelo, a favor dos veciños e veciñas de Nocelo, na parroquia de Sobreganade (San Mamede), no concello de Porqueira (Ourense).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Edicto do 7 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Pena de Cabras, A Costa, Xenestévez, O Igrexario, Costa do Ribeiro, A Costa do Porto da Vila 1 e A Costa do Porto da Vila 2, a favor dos veciños e veciñas da parroquia de Xestosa (Santa María), no concello de Toén (Ourense).

Repoboación forestal.- Anuncio do 3 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se dá publicidade das resolucións polas que se acorda declarar extinguidos os convenios e consorcios de repoboación forestal asinados entre a Administración forestal e distintas persoas interesadas.

Estudo de impacto ambiental.- Anuncio do 4 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental da zona de reestruturación parcelaria de Román, no concello de Vilalba, Lugo.

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 4 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 3 de febreiro de 2022 relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes dos montes veciñais en man común MVMC Castro Puxando e Tardeles, pertencente á CMVMC de Pardeconde, e o MVMC A Freca, pertencente á CMVMC de San Pedro, A Reboreda, Carbuíz e Espadanedo, no concello de Xunqueira de Espadanedo.

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 4 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas de varios montes situados na provincia de Lugo.

 

BOP A Coruña 25 DE FEBREIRO (39)

CONCELLO DE ORDES

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la convocatoria de ayudas a favor de la natalidad en el Ayuntamiento de Ordes

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias