NORMATIVA 09 DE MARZO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 09 DE MARZO (58)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.- Real Decreto 110/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 7 de marzo de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de especial interés para el sector agroalimentario español.

 

DOG 09 DE MARZO (47)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 24 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico-PIA) do proxecto do parque eólico Monte Neme nos concellos de Carballo e Malpica de Bergantiños (A Coruña) (expediente IN661A 2007/04).

Instalacións.- Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ames (expediente-e IN407A 2021/150-1).

Instalacións.- Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Teo (expediente-e IN407A 2021/130-1).

Instalacións.- Anuncio do 21 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifica a afección de vinte e tres predios por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Nigrán, na provincia de Pontevedra (expediente IN407A 2022/29-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 21 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do SUNC P-4, no concello de Marín (expediente 2021AAE2632).

PXOM.- Anuncio do 21 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual 21.02 do Plan xeral de ordenación municipal para aparcadoiro Malecón-PERI 7.1, no concello do Barco de Valdeorras (expediente 2021AAE2631).

PXOM.- Anuncio do 21 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do concello de Vedra para a creación de solo dotacional en San Fins de Sales (expediente 2021AAE2636).

Cambio de uso.- Anuncio do 22 de febreiro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola de varias parcelas do monte veciñal en man común de Castrelo do Val, na parroquia de Castrelo do Val, no concello de Castrelo do Val (Ourense) (expediente 2021/0162).

 

BOP A Coruña 09 DE MARZO (47)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/11022 de 02/03/2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a entidades asociativas agrarias, labriegas, ganaderas, forestales y asociaciones de cazadores de la provincia de A Coruña para la realización de inversiones durante el año 2022(FO028B/2022)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 613218

Obxecto: Inversiones descritas en la base 2 de las Bases reguladoras específicas

Prazo de presentación: Finalizará a las 14:00 horas del día 7 de abril de 2022.

Beneficiarios: Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes en mano común, asociaciones agrarias, ganaderas y forestales, las asociaciones de cazadores sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las inversiones objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta Provincia

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/11027 de 2 de marzo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones dirigido a las organizaciones profesionales agrarias y de labradores (OPAs) de la provincia de A Coruña para la realización de actividades durante el ejercicio 2022.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 613231

Obxecto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades durante el ejercicio 2022, descritas en la base 2 de las Bases reguladoras específicas.

Prazo de presentación: Finalizará a las 14:00 horas del día 7 de abril de 2022

Beneficiarios: Podrán acceder a estas ayudas las organizaciones profesionales agrarias y de labradores (OPAs) con implantación en la provincia de A Coruña, legalmente constituidas en Galicia, que hayan concurrido a las últimas elecciones a las cámaras agrarias en la provincia de A Coruña. Que desarrollen sus actividades en el ámbito territorial de la provincia de A Coruña o sobre temas de interés para ésta

 

BOP Lugo 09 DE MARZO (55)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN. SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS

Instalacións.- Resolución do 25 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción, e se declara a utilidade pública, en concreto, para os efectos da urxente ocupación, da instalación eléctrica “LMT CHA815 TC APOIO 36”, no concello de Chantada (Exp. 2020/33 A.T.)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias