NORMATIVA DO DIA 29 DE MARZO DE 2022

Publicación das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

DOUE 29 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L101)

REGLAMENTOS

Movimiento de animales.- Reglamento de ejecución (UE) 2022/497 de la Comisión de 28 de marzo de 2022 por el que se modifican y corrigen los anexos I y II del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/403 en lo que respecta a determinados modelos de certificados zoosanitarios, certificados zoosanitariosoficiales y declaraciones para los desplazamientos entre Estados miembros y la entrada en la Unión de las partidas de determinadas especies y categorías de animales terrestres y sus productos reproductivos.

COMUNICACIONES (C140)

COMINICACIONES E INFORMACIONES

Plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas Suplemento 2022/3

Plantas hortícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas. Suplemento 2022/3

BOE 29 DE MARZO (75)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.- Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convocatoria.- Extracto de la Orden CUD/1533/2021, de 30 de diciembre, del Ministerio de Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la modernización de las pequeñas y medianas empresas del sector del libro y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

 

DOG 29 DE MARZO (61)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria.- Resolución do 15 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR905A).(Extracto)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas.- Corrección de erros. Orde do 4 de marzo de 2022 pola que se modifica a Orde do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Ampliación de prazo.- Resolución do 22 de marzo de 2022 pola que se acorda ampliar ata o 30 de xuño de 2025 o prazo para presentar as solicitudes de cualificación provisional e de cualificación definitiva para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito das áreas de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago, do Parque Nacional das Illas Atlánticas e da Ribeira Sacra, no marco do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan de vivenda 2018-2021 (códigos de procedemento VI408F, VI408G, VI408L e VI408M).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 17 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR362A).(Extracto)

Código de procedemento: MR362A

Obxecto: establecer as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, así como proceder á súa convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2022.

Prazo de presentación: O prazo para a presentación de solicitudes comezará a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 18 de maio de 2022

Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas, titulares de explotacións agrarias que cumpran a condición de agricultor activo conforme o establecido no artigo 9 do Regulamento (UE) núm. 1307/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e no capítulo I do título II do Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, e que participen por primeira vez nalgún dos réximes de calidade dos produtos agroalimentarios definidos na letra b) do artigo 2 e recollidos no PDR de Galicia 2014-2020. No caso do programa de calidade relativo á produción ecolóxica, tamén terá a consideración de nova participación aquela que se refira a agricultores/as que, tendo previamente actividade no dito programa, inicien a actividade de produción ecolóxica con destino ao mercado en relación con algunha nova orientación produtiva

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 18 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto de modificación do parque eólico Mondigo, nos concellos de Trabada e Ribadeo (expediente LU-11/133-EOL).

Instalacións.- Resolución do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2021/324-4).

Instalacións.- Resolución do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2021/323-4).

Instalacións– Resolución do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/313-4).

Instalacións.- Resolución do 7 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2021/311-4).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións.- Resolución do 24 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorgan a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción para o proxecto de substitución dos apoios 1 e 2 da LAT DC 31-Santo Estevo e 32-Os Peares da ST San Pedro (3180), nos termos municipais de Nogueira de Ramuín (Ourense) e Pantón (Lugo) (expediente IN407A 2019/44-3).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 9 de marzo de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común dos montes denominados Coto Real, Coto do Pazo, Banda e Cagadouro, solicitados a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourido, na parroquia de Lourido, do concello de Salvaterra de Miño.

 

BOP A Coruña 29 DE MARZO (60)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,TERRITORIO E VIVENDA

Tecores.- Segregación de terreos do tecor “Dodro” (C-10.096), nunha superficie de 80,30 ha da zona sur-central do tecor en Rial de Lagoa, Tarrío, Eiró, Reboiras e Tallós, e en parcelas de Traxeito e preto do lugar de Meismadela

 

BOP Ourense 29 DE MARZO (72)

INSTITUTO ORENSANO DESARROLLO ECONOMICO (INORDE)

Venta de animales de razas autóctonas en peligro de extinción.- Bases reguladoras de la venta de animales de razas autóctonas en peligro de extinción (galiña de Mos, porco celta, ovella galega y cabra galega) (expediente 3165R) [589/2022] (Páx.9)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias