NORMATIVA DO DIA 31 DE MARZO DE 2022

Publicación "Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía".

DUOE 31 DE MARZO

COMUNICACIONES

Producción de leche cruda.- Comisión Europea.- Comunicación relativa a la publicación de las cantidades de producción de leche cruda a que hace referencia el artículo 149, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 1 ) (2022/C 143/01)

 

BOE 31 DE MARZO (77)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Gas natural. Precios.- Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/246/2022, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden APA/908/2021, de 22 de agosto, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 31 DE MARZO (63)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Escola Familiar Agraria.- Orde do 22 de marzo de 2022 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria A Cancela, das Neves.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 21 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR332E).(Extracto)

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 21 de marzo de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedemento IN422N).(Extracto)

Código de procedemento: IN422N

Obxecto: Aprobación da convocatoria de axudas correspondente ás anualidades 2022-2023 para o programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes comezará as 9.00 horas do día 20 de abril de 2022 e rematará o 31 de decembro de 2023, ao ser inhábil, prorrógase ata o 2 de xaneiro de 2024.

Beneficiarios: a) Persoas físicas que deberán estar dadas de alta no Censo de empresarios, profesionais e retedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria. b) Persoas xurídicas. c) Calquera entidade do sector público institucional de calquera administración pública a que se refire o artigo 2.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como as entidades de dereito privado ou organizacións privadas sen ánimo de lucro. d) Agrupacións, asociacións, consorcios ou calquera outra forma de colaboración de calquera das figuras dos tres puntos anteriores, con ou sen personalidade xurídica.

Programa de incentivos 1: realización de instalacións de enerxías renovables térmicas

nos sectores industrial, agropecuario, servizos e outros sectores da economía incluíndo o

sector residencial. Dado o carácter incentivador do programa de incentivos 1, só se admitiran os proxectos iniciados con posterioridade á data de presentación da solicitude de axuda

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Fornelos de Montes (expediente IN407A 2021/289-4).

Instalacións.- Resolución do 28 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Fornelos de Montes (expediente IN407A 2021/241-4).

Instalacións.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente IN407A 2022/16-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Lalín (expediente IN407A 2022/48-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Bueu (expediente IN407A 2021/296-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2022/47-4).

Expropiacións.- Anuncio do 18 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2021/51-1, no concello de Narón.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 16 de marzo de 2022, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento das actas previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción dunha senda na AC-305, no treito A Casilla-O Araño-Burés, de clave AC/19/005.06, no concello de Rianxo

 

BOP A Coruña 31 DE MARZO (62)

DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA

PEL Autónomos/as 2022.- Corrección de erros do anuncio 2022/1587 publicado no BOP número 59 do 28 de marzo de 2022 relativo a “Bases reguladoras das axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas (PEL-autónomos/as 2022)”

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias