NORMATIVA DO DÍA 6 DE ABRIL DE 2022

Informes monitorización PAC 2021. Modificación axudas para accións silvícolas.

DOUE 6 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L107)

DIRECTIVAS

IVA.- Directiva (UE) 2022/542 del Consejo de 5 de abril de 2022 por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C152)

Medio ambiente.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/841 en lo relativo al ámbito de aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el establecimiento de los objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso con la consecución colectiva de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo que respecta a la mejora del seguimiento, la notificación, el seguimiento de los avances y la revisión [COM(2021) 554 final].

BOE 6 DE ABRIL (82)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 31 de marzo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.

 

DOG 6 DE ABRIL (67)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria.- Orde do 23 de marzo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR803D). (Extracto)

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Formación.- Orde do 25 de marzo de 2022 pola que se modifica a autorización da Escola Familiar Agraria (EFAG) Fonteboa, de Coristanco.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

AGACAL.- Orde do 25 de marzo de 2022 pola que se fixan os prezos privados por servizos prestados pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria.

Modificación das bases.- Orde do 1 de abril de 2022 pola que se modifica a Orde do 31 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento MR605A). (Extracto)

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Monitorización.- Resolución do 25 de marzo de 2022 pola que se notifican os informes de control de monitorización correspondentes á campaña da PAC 2021.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico) en relación co proxecto da LAT 132 kV de evacuación do PE Mondigo, nos concellos de Barreiros e Trabada (Lugo) (expediente IN408A 2020/134).

Parque eólico.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Merendón, situado nos concellos de Oia e O Rosal da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/19-4).

Parque eólico.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, emprazado no concello de Cerdedo-Cotobade da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4).

Parque eólico.- Resolución do 30 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque eólico Orballeira, localizado nos concellos da Rúa, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) e Quiroga (Lugo) e promovido por Sinagra Investiments, S.L. (expediente IN408A/2020/006).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

AGACA.- Resolución do 22 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai pública a inscrición do depósito da modificación dos estatutos sociais da entidade Unión de Cooperativas Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias (Agaca).

 

BOP A Coruña 6 DE ABRIL (66)

CABANA DE BERGANTIÑOS

IBI.- Aprobación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor de terreos de natureza urbana.

IBI.- Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles.

MELIDE

IBI.- Anuncio sobre aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal n.º 5, reguladora do imposto sobre o incremento de valor de terreos de natureza urbana do Concello de Melide.

MUROS

Convocatoria.- Aprobación inicial das bases reguladoras e a convocatoria de concesión de subvencións á rehabilitación de edificios e vivendas na área de Rexeneración e Renovación Urbana do conxunto Histórico de Muros.

AS SOMOZAS

IBI.- Anuncio sobre aprobación provisional inicialmente da modificación da Ordenanza Fiscal nº 5, reguladora do imposto sobre bens inmobles.

TOURO

Natalidade.- Anuncio inicial da Ordenanza reguladora da concesión de axudas para o fomento da natalidade e o asentamento de poboación no Concello de Touro.

 

BOP Lugo 6 DE ABRIL (79)

CHANTADA

Convocatoria.- “Bases e convocatoria para a concesión de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral no marco do acordo da comisión bilateral celebrada o 1 de decembro de 2021, relativo á área de rexeneración e renovación urbana do casco antigo de Chantada (Lugo) 15ª fase, Na comunidade autónoma de Galicia. Plan Estatal 2018 – 2021.” (Extracto)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias