NORMATIVA DO DÍA 7 DE ABRIL DE 2022

Concesión razas autóctonas

DOUE 7 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L108)

RECOMENDACIONES

Patata.-Recomendación (UE) 2022/561 de la Comisión, de 6 de abril de 2022, sobre el seguimiento de la presencia de glucoalcaloides en las patatas y los productos derivados de patatas.

 

BOE 7 DE ABRIL (83)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/274/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone el cambio de denominación de variedades incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/275/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la extinción de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/276/2022, de 31 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales de plantas.- Orden APA/277/2022, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden APA/14/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/278/2022, de 31 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden APA/228/2022, de 17 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Becas.- Extracto de la Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, becas de formación práctica para titulados universitarios, en las áreas de desarrollo rural, innovación y política forestal.

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 5 de abril, por la que se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 425/2021, de 15 de junio; por el que se establecen las Bases Reguladoras de las Subvenciones destinadas al programa CULTIVA y se convocan las correspondientes a 2022.

 

DOG 7 DE ABRIL (68)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 30 de marzo de 2022 pola que se dá publicidade das entidades beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 9 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2022.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 8 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Monte Festeiros, situado nos concellos de Silleda e Forcarei, na provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/2-4).

Parque eólico.- Resolución do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente IN661A 2011/1-4).

Parque eólico.- Resolución do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Coto da Mina, sito nos concellos de Piñor e O Irixo (Ourense) e promovido por Coto da Mina, S.A. (expediente IN661A 2010/01-3 AT).

Parque eólico.- Extracto da Resolución do 14 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Coto da Mina, sito nos concellos de Piñor e O Irixo (Ourense) e promovido por Coto da Mina, S.A. (expediente IN661A 2010/01-3 AT).

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Dependencia.- Anuncio do 1 de abril de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, polo que se acorda someter a información pública o proxecto de decreto polo que se regulan o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Madeira.- Resolución do 18 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se fai pública a convocatoria, mediante procedemento aberto con criterio único (prezo), para un alleamento de madeiras na provincia da Coruña.

CMVMC.- Corrección de erros. Edicto do 3 de febreiro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Bergueira, a favor dos/das veciños/as da Bergueira, na parroquia de Trasalba (San Pedro), no concello de Amoeiro (Ourense).

CMVMC.- Edicto do 21 de marzo de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común dos montes denominados Laxa Corga, Rebordechá e Leboreiro, San Martín e Val do Santo, e Almocela, na parroquia de Porqueirós (Santo André), no concello de Muíños.

Convenio.- Anuncio do 17 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública o expediente de extinción do convenio de Balbón, número de elenco 2717007, do concello de Ribeira de Piquín (expediente 19/2021).

 

BOP Ourense 7 DE ABRIL (80)

CASTRO CALDELAS

Convocatoria.- Convocatoria e bases reguladoras do Programa de rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021 para as áreas de rexeneración e renovación urbanas da zona histórica de Castro Caldelas. (Páx. 4)

OURENSE

Convocatoria.- Extracto da convocatoria e bases reguladoras para a concesión de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbanas. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural. Plan estatal de vivenda 2018 – 2021. (Páx. 8)

RIBADAVIA

Ampliación de prazo.- Ampliación do prazo das bases reguladoras e da convocatoria de subvencións das actuacións de rehabilitación na área de rehabilitación da zona histórica de Ribadavia. (Páx. 20)

IBI.- Exposición pública da aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto do incremento do valor de terreos de natureza urbana. (Páx. 20)

 

BOP Pontevedra 7 DE ABRIL (68)

CAMBADOS

IBI.- Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana do concello de Cambados.

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Convocatoria de axudas económicas destinadas ao fomento do emprego de 2022 DO PICE. (Para e autónomos que contratasen a mozos beneficiarios do sistema nacional de garantía xuvenil, que participasen no Plan de Capacitación, por un tempo mínimo de 6 meses (180) días a tempo completo).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias