NORMATIVA DO DIA 21 DE ABRIL DE 2022

Financiamento Igape-pemes.

DOUE 21 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L119)

REGLAMENTOS

Desarrollo rural.- Reglamento Delegado (UE) 2022/648 de la Comisión de 15 de febrero de 2022 por el que se modifica el anexo XI del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al importe total de la ayuda de la Unión para los tipos de intervenciones para el desarrollo rural del ejercicio financiero 2023.

DOG 21 DE ABRIL (76)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Convocatoria.- Resolución do 5 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ao deseño para a mellora da capacidade de innovación e sustentabilidade das empresas en Galicia, a través do impulso da xestión do deseño estratéxico de produtos, servizos, experiencias e marcas e identidades corporativas, enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (programa DeseñaPeme) (código de procedemento IN848E). (Extracto). (Cadea de valor da industria da agroalimentación, da industria forestal e da madeira, da saúde, a calidade de vida e o envellecemento, etc)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 13 de abril de 2022 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas (financiamento Igape-pemes), e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG535A). (Extracto).

Incluído o sector agrario. Consultar os detalles de cada liña (requisitos, avais, tipo de xuro, duración, finalidade do préstamo)

– Préstamos avalados para o crecemento das pemes (Reaval Crecemento): Préstamos de 3 a 10 anos de 3.000€ a 1M€.

– Operacións avaladas para o financiamento de tráfico comercial (Reaval Funcionamento): Liña de financiamento de 3 a 5 anos de 3.000€ a 600.000€.

– Garantías ante terceiros vinculadas a operacións de tráfico ou avais técnicos (Reaval Garantías): Liña de financiamento de 3 a 5 anos de 3.000€ a 1M€.

– Préstamos avalados para financiar a operativa das pemes afectadas polas consecuencias económicas da invasión de Ucraína por Rusia (Reaval conflito Rusia-Ucraína): Préstamos de 3 a 10 anos de 3.000€ a 300.000€.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Corrección de erros. Acordo do 17 de febreiro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución do parque eólico Monte Contado e da súa infraestrutura eléctrica de evacuación, nos concellos de Castroverde e Lugo (expediente IN408A 2017/13).

 

BOP Lugo 21 DE ABRIL (90)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Parque eólico.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa del Parque eólico Levante de 106,4 MW y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Lugo. (Triacastela, As Nogais, Becerreá, Baralla, Baleira y Pol)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias