NORMATIVA DO DIA 2 DE XUÑO DE 2022

Selección dos grupos da medida LEADER na PAC 23-27

BOE 2 DE XUÑO (131)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes” y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

III. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Información pública.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el “Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del P.K. 394/849 de la línea Palencia – A Coruña. Término municipal de Sarria (Lugo)”.

 

DOG 2 DE XUÑO (105)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Pagos.- Resolución do 1 de xuño de 2022 pola que se regulan os termos e os requisitos para admitir o xiro postal como medio de pagamento das débedas cuxa xestión recadatoria ten encomendada esta axencia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 18 de maio de 2022 pola que se publica o Acordo do Consello de Dirección do 20 de abril de 2022 polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de organizacións candidatas a converterse en entidades colaboradoras na medida Leader de Galicia para o período 2023-2027, para a concesión de axudas orientadas á adquisición de capacidades e para accións preparatorias en apoio do deseño das futuras estratexias de desenvolvemento local participativo para o período de programación 2023-2027, cofinanciadas polo fondo Feader, e para a aprobación de estratexias de desenvolvemento local, así como a correspondente convocatoria, para as anualidades 2022 e 2023 (código de procedemento MR701F). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 29 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Monte do Marco, sito nos concellos de Monterroso e Palas de Rei (Lugo) e promovido por Aventoa, S.L. (expediente LU-11/135-EOL). (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 13 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Bustelo de Fisteus, no concello de Quiroga (Lugo) (expediente 2022/0029).

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 13 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de liña eléctrica de alta tensión 66 kV A Ruña-Regoelle e subestación colectora A Ruña 30/66 kV, nos concellos de Mazaricos e Dumbría (A Coruña) (expediente 2018/0209).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias