NORMATIVA DO DÍA 6 DE XUÑO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 6 DE XUÑO (134)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Convenio con el Ayuntamiento de Celanova.- Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Celanova, para el desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor»

Convenio con el Ayuntamiento de San Xoán de Río.- Resolución de 31 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de San Xoán de Río, para el desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor»

PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS

Convocatoria de plazas para centros educativos.- Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan plazas para centros educativos de Educación Infantil y Primaria, Enseñanza Secundaria, Formación Profesional o de Enseñanzas de Régimen Especial que deseen acoger a un/a docente extranjero/a para el curso 2022/2023.

Programa de cría de la raza ovina latxa.- Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 26 de mayo de 2022, por la que se aprueba el programa de cría de la raza ovina latxa.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.- Resolución de 26 de mayo de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con el Auditorio de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela, para la organización de los encuentros II-2022 y III-2022 y conciertos de la Joven Orquesta Nacional de España en Santiago de Compostela en 2022.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Ayudas.- Orden ETD/507/2022, de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la provisión del conjunto de la infraestructura pasiva necesaria para la provisión de servicios de comunicaciones móviles en zonas donde no existe cobertura móvil 4g con servicio mínimo de 10 mbps y se procede a una primera convocatoria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -. Programa “unico-5g redes”.

 

DOG 6 DE XUÑO (107)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Convocatoria.- Orde do 20 de maio de 2022 pola que se convocan prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso 2022/23 (código de procedemento ED306A).(Extracto)

Modificación parcial.- Resolución do 31 de maio de 2022 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 5 de maio de 2022, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se adxudican as axudas da Orde do 31 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para completar a etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (códigos de procedemento ED481D e IN606C).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Inscrición no rexistro.- Resolución do 20 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación do Acordo do 29 de marzo de 2022, da Comisión Paritaria, polo que se modifica o acordo sobre a clasificación profesional e as condicións retributivas do persoal investigador e do persoal de apoio á investigación da Universidade de Santiago de Compostela.

AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS

Convocatoria.- Resolución do 18 de maio de 2022 pola que se establecen as bases de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para o programa Cultura no Camiño, cara ao fomento das artes escénicas e musicais nos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia polos que discorren os diferentes camiños de Santiago, con motivo do Xacobeo 21-22, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento CT302B).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Consignación do prezo xusto.- Anuncio do 23 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de consignación do prezo xusto determinado polo Xurado de Expropiación de Galicia no expediente IN661A 2010/5-1, no concello de Vimianzo.

Outorgamento do paso.- Anuncio do 27 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai público o outorgamento do paso a concesión de explotación de recursos da sección C) do permiso de investigación denominado Mina de Penouta número 4880.1, no concello de Viana do Bolo (provincia de Ourense).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Acordo do 4 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Lamas de Feás, situado nos concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT).

Instalacións.- Resolución do 11 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Tui (expediente IN407A 2022/142-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2022/44-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Quiroga (expediente IN407A 2021/83 AT).

Instalacións.- Resolución do 11 de maio de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e IN407A 2021/145-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 20 de maio de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación de vacún de leite na parroquia de Outeiro, no concello de Castro de Rei (expediente 2021/0137).

 

BOP A Coruña 6 DE XUÑO (106)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Extracto de la Resolución número 2022/26093, de 31 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del Programa PEL- CONCELLOS_Ayudas al sector de las orquestas y verbenas.

CONCELLO DE BERGONDO

Convocatoria.- Convocatoria do programa de entrega de libros de texto (axudas xenéricas) no concello de bergondo. curso 2022-2023.

Convocatoria.- Convocatoria pública do programa de préstamo de libros de texto no Concello de Bergondo. Curso 2022-2023.

Convocatoria.- Convocatoria de axudas para a escolarización de menores do Concello de Bergondo 2022-2023

CONCELLO DE FENE

Declaración.- Declaración mes agosto inhábil.

CONCELLO DE MONFERO

Impuesto vehículos.- Aprobación definitiva modificación Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello de Monfero.

CONCELLO DE NARÓN

Concocatoria.- Bases reguladoras de la convocatoria pública de ayudas para el pago de las liquidaciones tributarias de acometidas para abastecimiento de agua potable y red de alcantarillado en la zona rural 2022.

CONCELLO DE OROSO

Ordenanza fiscal.- Modificación da ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (plusvalía).

 

BOP Lugo 6 DE XUÑO (128)

CONCELLO DE BÓVEDA

Ordenanza municipal reguladora.- Ordenanza municipal reguladora de concesión de subvencións para obras de conservación, rehabilitación, ampliación, nova construción de vivendas ou eliminación de impactos paisaxísticos.

CONCELLO DE CASTRO DE REI

Instalacións.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio público local por instalacións de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos do concello de Castro De Rei

CONCELLO DE CASTROVERDE

Instalacións.- Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora polo aproveitamento especial do dominio público local de transporte de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos no Concello De Castroverde, Lugo

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.- Convocatoria de subvencións para as asociacións culturais e entidades xurídico privadas sin ánimo de lucro que desenvolven a súa actividade no eido da cultura. 2022 BDNS (Identif.): 630912

 

BOP Ourense 6 DE XUÑO (128)

DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE

Convocatoria.- Convocatoria del Premio de Periodismo Xosé Aurelio Carracedo, XXXII edición, año 2022 [1300/2022] (Páx.2).

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE- Servizo provincial da AXI en Ourense

Pago de los precios justos e intereses de demora.- Resolución del Servicio Provincial de la Agencia Gallega de Infraestructuras de Ourense, por la que se acuerda realizar el pago de los precios justos e intereses de demora de los bienes y derechos afectados por las obras: “Eje de comunicaciones A-52 – frontera portuguesa. Tramo: VAC A-52 – Celanova sur”, y “Proyecto Modificado núm. 1: Eje de comunicaciones A-52 – frontera portuguesa. Tramo: VAC A-52 – Celanova sur”, en los ayuntamientos de San Cibrao das Viñas, A Merca, Celanova y Verea [1108/2022]. (Páx 3)

 

BOP Pontevedra 6 DE XUÑO (107)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS.

Expropiacións.- Resolución do 23 de maio de 2022, do Servizo Provincial de Pontevedra, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto do Plan de Seguridade Viaria de Galicia 2016-2020: MSV no entorno TCA na estrada PO-504 P.Q. 1+300 a 3+000, de clave PO/18/115.06, no concello de Sanxenxo.

CONCELLO DE A ESTRADA

Bolsas de emprego.- Convocatoria para a elaboración dunha bolsa de oficiais do grupo de emerxencias supramunicipal (GES) (persoal laboral temporal)

Bolsas de emprego.- Convocatoria para a elaboración dunha bolsa de encargados/as para o servizo de protección civil (persoal laboral temporal).

Bolsas de emprego.- Convocatoria para a elaboración dunha bolsa de operarios/as para o servizo de protección civil (persoal laboral temporal).

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Prezos xustos.- IN407A 2019/32-4 UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD, S.A., Pagamento dos prezos xustos polas servidumes de paso para a execución do proxecto reforma lmta-lmts ros803 en Solvado-Barrantes (Tomiño)

Prezos xustos.- Pagamento dos prezos xustos polas imposicións de servidumes de paso para a execución do proxecto denominado reforma lmta loz803a en Salcedo, No Concello De Pontevedra

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias