NORMATIVA DO DÍA 1 DE XULLO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 1 DE XULLO (157)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

 

DOG 1 DE XULLO (125)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461B). (Extracto)

AUGAS DE GALICIA

Plan de seca.- Resolución do 14 de xuño de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de xuño de 2022 polo que se aproba o Plan de seca da demarcación hidrográfica de Galicia-Costa.

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 21 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos poscovid dos establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU503E). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Concesións.- Resolución do 22 de xuño de 2022 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 4 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de accións formativas non regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal-madeira de Galicia (código de procedemento IN501A).

  1. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parque eólico.- Resolución do 16 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Pedra Longa, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2019/32).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parque eólico.- Anuncio do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto da liña de alta tensión a 30 kV desde o centro de seccionamento do parque eólico Pena da Cabra ata a subestación do parque eólico Friol, nos concellos de Toques e Sobrado (A Coruña), e de Friol (Lugo) (expediente 2021/0008).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo.- Anuncio do 11 de xuño de 2022 polo que se notifican os acordos polos que se declaran as aldeas modelo.

 

BOP A Coruña 1 DE XULLO (124)

AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ

Convocatoria.- Convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sociales del Ayuntamiento de As Pontes para el año 2022.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias