NORMATIVA DO DÍA 8 DE XULLO DE 2022

Regulamentos PAC. Denegacións axudas 3.000€ Deputación da Coruña.

DOUE 7 DE XULLO

LEGISLACIÓN (L181)

REGLAMENTOS

PAC.- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (Diario Oficial de la Unión Europea L 435 de 6 de diciembre de 2021).

 

DOUE 8 DE XULLO

LEGISLACIÓN (L181)

REGLAMENTOS

PAC.- Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 de la Comisión de 4 de mayo de 2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola común y la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad.

PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1173 de la Comisión de 31 de mayo de 2022 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola común.

BOE 8 DE XULLO (163)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental.- Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del “Proyecto de colector interceptor general del río Sarela. Mejora del saneamiento de Santiago de Compostela (A Coruña)”.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Incendios.- Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Objeto: Servicio de coordinación de medios aéreos y análisis y monitorización de incendios forestales. Años 2021, 2022, 2023 y 2024. Expediente: 21PFSV200.

 

DOG 8 DE XULLO (130)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Convocatoria.- Orde do 22 de xuño de 2022 pola que se establecen as axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares a través do programa Bono Coidado e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento BS412A). (Extracto)

AUGAS DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas á realización de auditorías municipais de abastecemento encamiñadas á elaboración de plans de actuacións para minimizar as perdas de auga, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento AU301C). (Extracto)

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 1 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en mellora da calidade dos albergues turísticos financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TU960B). (Extracto)

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 23 de xuño de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Edicto do 23 de xuño de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Laxa Corga, Rebordechá e Leboreiro, San Martín e Val do Santo, e Almocela, na parroquia de Porqueirós (Santo André), no concello de Muíños.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Polígono agroforestal.- Acordo do 10 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Vilalén-Tomonde (Cerdedo-Cotobade).

Polígono agroforestal.- Acordo do 10 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Vences (Monterrei).

Polígono agroforestal.- Acordo do 10 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Solbeira (Paderne de Allariz).

Polígono agroforestal.- Acordo do 10 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Pousada (Riós).

Polígono agroforestal.- Acordo do 10 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Mandelos (Crecente).

Polígono agroforestal.- Acordo do 10 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Barzamedelle (Leiro).

Polígono agroforestal.- Acordo do 24 de maio de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Curtis.

Polígono agroforestal.- Acordo do 23 de xuño de 2022 polo que se inicia o procedemento de aprobación para o desenvolvemento do polígono agroforestal de iniciativa pública de Remuíño, no concello da Arnoia (Ourense).

 

BOP A Coruña 8 DE XULLO (129)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Denegacións.- Publicación do esgotamento do crédito do Programa de medidas urxentes para paliar o impacto do incremento do custo do combustible e subministracións nos sectores agrario, gandeiro, pesqueiro e do transporte, e denegación de solicitudes.

BOP Ourense 8 DE XULLO (155)

CONCELLO DE NOGUEIRA DE RAMUÍN

Incendios.- Aprobación inicial do Plan municipal de prevención de incendios forestais. (Páx. 14)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias