NORMATIVA DO DÍA 22 DE XULLO DE 2022

Publicación do decreto de medidas urxentes de axuda para a reparación dos danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022. Publicación da resolución para a concesión directa, mediante resolución, das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína

DOUE 22 DE JULIO

LEGISLACIÓN (L195)

REGLAMENTOS

Autorización.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1282 de la Comisión, de 8 de julio de 2022, por el que se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «Knieler & Team Propanol Family» ( 1 )

DECISIONES

Corrección de errores.- Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 ( DO L 347 de 20.12.2013 )

 

BOE 22 DE JULIO (175)

V. ANUNCIOS.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Información pública.- Anuncio de la Dirección General de Fondos Europeos por el que se somete a información pública el Estudio Ambiental Estratégico y la versión inicial del Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027.

 

DOG 22 DE XULLO (140)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Medidas urxentes.- Decreto 130/2022, do 21 de xullo, de medidas urxentes de axuda para a reparación dos danos causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022.

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

Convocatoria.- Orde do 13 de xullo de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público, correspondente ao ano 2022, de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PL500D).(Extracto)

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Declaración de interese galego.- Resolución do 12 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Apotheca.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

Concesións.- Resolución do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, pola que se publica a Resolución do 7 de xullo de 2022 de concesión das axudas para a posta en marcha de casas do maior convocadas mediante a Orde do 26 de xaneiro de 2022 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e para a continuidade de casas do maior en funcionamento, para os anos 2022 e 2023, e se procede á súa convocatoria (códigos de procedemento BS212A e BS212B).

AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Convenio.- Resolución do 13 de xullo de 2022 pola que se ordena a publicación do convenio de adhesión do Concello de Leiro.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Concesións.- Resolución do 15 de xullo de 2022 para a concesión directa, mediante resolución, das axudas excepcionais a determinadas explotacións gandeiras para compensar as dificultades económicas derivadas da invasión rusa de Ucraína. (Extracto). Enlace: https://fogga.xunta.gal/gl/pac/consultas_pac/beneficiario_de_axudas_pac/campana-2022

V. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 29 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Rubiá (expediente IN407A 2022/91-3).

Expropiacións.- Acordo do 29 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de Viana do Bolo (expediente IN407A 2022/90-3).

Expropiacións.- Resolución do 30 de xuño de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declaran, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, dunha instalación eléctrica no concello de San Cibrao das Viñas (expediente IN407A 2022/41-3).

Instalacións.- Anuncio do 7 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Cartelle.

Instalacións.- Anuncio do 7 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Entrimo.

Instalacións.- Anuncio do 7 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se lles notifican aos interesados as afeccións por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Esgos.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Modificación de autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade a resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e a correccións de erros.

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 11 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de centro de almacenamento temporal de residuos de envases de vidro, na parroquia de Manduas, no concello de Silleda (expediente 2022/0053).

Declaración de impacto ambiental.- Anuncio do 11 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Canedo, nos concellos de Alfoz e Mondoñedo (expediente 2021/0180).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Modificación do acordo.- Anuncio do 6 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación da resolución de modificación do acordo da zona de concentración parcelaria de Acevedo-Milmanda (Celanova-Ourense).

Estudo previo.- Anuncio do 8 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se somete a información pública o estudo previo de iniciación da zona de reestruturación parcelaria de Galegos, no concello de Lalín.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 5 de xullo de 2022, do Servizo Provincial de Lugo, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de acondicionamento da LU-710, puntos quilométricos 0+000-4+500, de clave LU/17/103.10, no concello de Baralla.

 

BOP A Coruña 22 DE XULLO (139)

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 1 de xullo do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2022/122-1 ).

Instalacións.- Resolución do 5 de xullo do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (expediente-e.: IN407A 2022/115-1).

Instalacións.- Resolución do 12 de xullo do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica (expediente-e.: IN407A 2021/124-1).

Instalacións.- Resolución do 12 de xullo do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e.: IN407A 2022/32-1)

Instalacións.- Resolución do 12 de xullo do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica (expediente-e.: IN407A 2022/132-1).

 

BOP Ourense 22 DE XULLO (167)

ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL, O.A.

CMVMC.- Información pública del expediente A/32/28775 de solicitud por la CMVMC Quintela e Buscalque (Quinxo) de concesión de un aprovechamiento de agua en el término municipal de Lobios con destino a la extinción de incendios. [1553/2022]. (páx.2)

Comunidad de Usuarios de Aguas.- Información pública del expediente A/32/28635 de solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas a petición de la Comunidad de Usuarios de Aguas de A Veiga, en el término municipal de Ramirás, con destino a abastecimiento del núcleo de A Veiga. [1478/2022]. (páx.2)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias