NORMATIVA DO DIA 4 DE AGOSTO DE 2022

Porcentaxe de anticipo PAC 2022.

DOUE 4 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L203)

REGLAMENTOS

PAC.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1352 de la Comisión de 3 de agosto de 2022 por el que se establece, para el año 2022, una excepción a lo dispuesto en el artículo 75, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y los animales. (Los Estados miembros podrán pagar anticipos de hasta el 70 % de los pagos directos y de hasta el 85 % de las ayudas de desarrollo rural)

 

BOE 4 DE AGOSTO (186)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Corrección de errores.- del Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

DOG 4 DE AGOSTO (148)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Esgotamento do crédito.- Resolución do 26 de xullo de 2022, da Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se dá publicidade do esgotamento do crédito da aplicación 11.04.322C.470.6, prevista na Orde do 28 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (Diario Oficial de Galicia número 250, do 30 de decembro de 2021).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Ampliación do orzamento.- Resolución do 27 de xullo de 2022 pola que se amplía o crédito orzamentario establecido na Resolución do 1 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria do procedemento de concesión de subvencións para proxectos de mellora enerxética, dirixido a autónomos e pemes con actividade de comercio, hostalaría, artístico-recreativas e outros servizos (programa Bono enerxía peme), anualidade 2022 (código de procedemento IN417Z).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 8 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (de interese autonómico), en relación co proxecto do parque eólico Ligonde-San Simón, nos concellos de Guntín, Monterroso e Portomarín (Lugo) (expediente 119-EOL).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 22 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Seoane, concello da Fonsagrada (expediente 107_77/1DES_2022).

 

BOP A Coruña 4 DE AGOSTO (147)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 2022/33952 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2022.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias