NORMATIVA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 9 DE AGOSTO

LEGISLACIÓN (L210)

DECISIONES

Planes de vigilancia de residuos.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1390 de la Comisión de 9 de agosto de 2022 por la que se modifica la Decisión 2011/163/UE, relativa a la aprobación de los planes enviados por terceros países de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 96/23/CE del Consejo.

 

BOE 11 DE AGOSTO (192)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Orden APA/782/2022, de 5 de agosto, por la que se modifica la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Dependencia.- Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 

DOG 11 DE AGOSTO (153)

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Nomeamentos.- Orde do 2 de agosto de 2022 pola que se nomean vogais do Xurado de Expropiación de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CMR.- Resolución do 5 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 4 de agosto de 2022, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería do Medio Rural.

FOGGA.- Resolución do 5 de agosto de 2022 pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 4 de agosto de 2022, polo que se aproba a relación de postos de traballo do organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 15 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental, as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Órrea, situado no concello de Agolada, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/10-4).

 

BOP A Coruña 11 DE AGOSTO (152)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalación eléctrica.- Acordo do 5 de agosto do 2022 da X.T.A Coruña, que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa, de construción e DUP, en concreto, da instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expte.-e.: IN407A2022/150-1).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias