NORMATIVA DO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2022

Convocatoria das subvencións para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira

DOUE 1 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACIÓN (L227)

REGLAMENTOS

Sustancias activas.- Reglamento (UE) 2022/1438 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los criterios específicos para la aprobación de sustancias activas que son microorganismos.

Sustancias activas.- Reglamento (UE) 2022/1439 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 283/2013 en lo que se refiere a la información que debe presentarse en relación con las sustancias activas y a los requisitos específicos sobre datos aplicables a los microorganismos

Fitosanitarios.- Reglamento (UE) 2022/1440 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 284/2013 en lo que se refiere a la información que debe presentarse en relación con los productos fitosanitarios y a los requisitos específicos sobre datos aplicables a los productos fitosanitarios que contienen microorganismos

Fitosanitarios.- Reglamento (UE) 2022/1441 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 546/2011 en lo que se refiere a los principios uniformes específicos para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios que contienen microorganismos

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1443 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, relativo a la no aprobación del propionato de calcio como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios

Fitosanitarios.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1444 de la Comisión, de 31 de agosto de 2022, sobre la no aprobación del jabón negro E470a como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Planes estratégicos de la PAC.- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 ( DO L 435 de 6.12.2021 )

Producción ecológica y etiquetado.- Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 834/2007 del Consejo ( DO L 150 de 14.6.2018 )

 

BOE 1 DE SEPTIEMBRE (210)

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.- Real Decreto 725/2022, de 30 de agosto, por el que se nombra Presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria a doña María José Hernández Mendoza.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CONSUMO

Subvenciones.- Orden CSM/837/2022, de 30 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de Juntas Arbitrales de Consumo, adscritas a Administraciones locales y autonómicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

 

DOG 1 DE SETEMBRO (166)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Bonificación transporte publico.- Orde do 30 de agosto de 2022 pola que se regula o establecemento dunha minoración adicional e temporal nas tarifas bonificadas de aplicación no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Modificación.- Orde do 22 de agosto de 2022 pola que se modifica a Orde do 21 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2022 (código de procedemento TR332E).

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convocatoria.- Resolución do 12 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para investimentos en ecoinnovación e dixitalización da industria forestal-madeira e outras industrias que desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas na madeira, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento IN500C e IN500D).(Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 5 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Ponteceso (expediente IN407A 2021/239-1).

Expropiacións.- Acordo do 5 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Val do Dubra (expediente IN407A 2020/16-1).

Instalacións.- Resolución do 5 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Chantada (expediente IN407A 2022/22 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacións ambientais integradas.- Anuncio do 22 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade das resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e corrección de erros.

 

BOP A Coruña 1 DE SETEMBRO (166)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cambre (expediente-e.: IN407A2022/147-1)

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (expediente-e.: IN407A2022/120-1).

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Bergondo (expediente-e.: IN407A2022/96-1).

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e.: IN407A2022/149-1).

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Capela (expediente-e.: IN407A2022/153-1).

DEPUTACIÓN PROVINVIAL DA CORUÑA

Exposición pública dos padróns fiscais.- Anuncio da exposición pública dos padróns fiscais – 2022 imposto sobre bens inmobles urbanos, rústicos e de características especiais imposto sobre actividades económicas

CONCELLO DE BOIMORTO

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria de la prestación social municipal para transporte escolar del Concello de Boimorto

Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas.- Convocatoria de la prestasión social para el apoyo a la natalidad del Concello de Boimorto

CONCELLO DE CARBALLO

PXOM de Carballo.- Modificacion puntual núm. 5 do PXOM de Carballo – Catálogo de protección de conxunto de hórreos do Concello de Carballo

 

BOP Ourense 1 DE SETEMBRO (200)

CONCELLO DE COLES

Expropiacións.- Convocatoria al acto de formalización de las actas de ocupación del procedimiento expropiatorio para obras de saneamiento en Sequeiros. [2104/2022] (Páx.4)

CONCELLO DE SANDIÁS

Concesión de Subvenciones.- Aprobación definitiva de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones [2012/2022]. (Páx.5)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias