NORMATIVA DO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 5 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACION (L229)

REGLAMENTOS

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1457 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2330 en lo que respecta a las condiciones de autorización del quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado como aditivo en los piensos para todas las especies animales ( 1 )

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1458 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1095 en lo que respecta a las condiciones de autorización del quelato de cinc de aminoácidos hidratado como aditivo en los piensos para todas las especies animales ( 1

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1459 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2022, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/804 en lo que respecta a los términos de la autorización de la forma orgánica de selenio producida por Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 como aditivo para piensos para todas las especies animales ( 1 )

Peste Porcina Africana.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1460 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2022, que modifica el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana ( 1 )

 

DOUE 6 DE SEPTIEMBRE

LEGISLACION (L231)

REGLAMENTOS

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1469 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2022, relativo a la autorización del sulfato de L-lisina producido por Escherichia coli CGMCC 7.398 como aditivo para piensos para todas las especies animales ( 1 )

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1470 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2022, relativo a la autorización de la endo-1,4-beta-xilanasa producida por Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 y de la α-galactosidasa producida por Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 como aditivos en los piensos para pollos de engorde, pollitas para puesta, especies menores de aves de corral de engorde y criadas para puesta y aves ornamentales (titular de la autorización: Industrial Técnica Pecuaria SA) ( 1 )

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1471 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2022, relativo a la autorización del carbonato de lantano, octahidrato, como aditivo en los piensos para gatos (titular de la autorización: Porus GmbH) ( 1 )

Aditivos para piensos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1472 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2022, relativo a la autorización del sulfato de lisinato manganoso como aditivo para piensos para todas las especies de animales ( 1 )

 

BOE 6 DE SEPTIEMBRE (214)

I .DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Ley Concursal.- Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios.- Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de A Merca.

 

DOG 6 DE SETEMBRO (167)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Orde do 19 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o impulso da Rede de mercados excelentes de Galicia e para a dinamización e revitalización das prazas de abastos, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN223A).(Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM Carballo.- Resolución do 10 de agosto de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Carballo para a redelimitación de solo de núcleo rural número 2 O Monte.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Expropiacions.- Acordo do 5 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Dodro (expediente IN407A 2021/30-1).

Parques eolicos.- Acordo do 10 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) en relación co proxecto da LAT 132 kV da subestación do parque eólico Restelo a subestación do parque eólico Monteiro, nos concellos de Baleira e Becerreá (Lugo) (expediente IN408A 2022/004).

Expropiacións.- Acordo do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Vedra (expediente IN407A 2021/169-1).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2022/143-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2022/131-4).

Expropiacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública, e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cuntis (expediente IN407A 2022/127-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello do Grove (expediente IN407A 2022/123-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilagarcía de Arousa (expediente IN407A 2022/122-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2022/121-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2022/120-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilagarcía de Arousa (expediente IN407A 2022/118-4).

Expropiacións.- Resolución do 26 de agosto de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica Cambio de localización do CT 11920 Sargadelos e soterramento da LAT 20 kV Espiñeirido 1 (van 3009993199) V.2, no concello de Cervo (expediente 2021/23 ATE).

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Modificación estatutos.- Resolución do 27 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se fai público o depósito da modificación dos estatutos da Asociación Galega de Vitivinicultura Artesanal (Colleiteiros).

 

BOP A Coruña 6 DE SETEMBRO (169)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 29 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Moeche (expediente-e.: IN407A 2021/224-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Coristanco (expediente-e.: IN407A 2022/2-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Val do Dubra (expediente-e.: IN407A 2022/118-1)

Instalacións.- Resolución 29 de agosto do 2022 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización admtva.previa e de construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e.: IN407A 2022/148-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Premio Luisa Villalta.- Aprobación das bases do IV Premio Luísa Villalta a proxectos pola igualdade (2022)

 

BOP Lugo 6 DE SETEMBRO (204)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN. SERVIZO DE ENERXÍA E MINAS

Expropiacións.- Resolución do 10 de agosto de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LMT, CT, RBT DERIVADA PIÑO, no concello da Pobra de Brollón. (Expediente 2017/4- ATE)

Instalacións.- Resolución do 26 de agosto de 2022 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica Cambio de ubicación do C.T. 11920 Sargadelos e soterramento da L.A.T. 20kV Espiñeirido_1 (VANO 3009993199) V.2, no concello de Cervo. (Expediente 2021/23- ATE)

CONCELLO DE O CORGO

Convocatoria.- Convocatoria de axudas económicas de pago único anual para gastos en material escolar,transporte e aloxamento para alumnos de educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato, formación profesional, universidades, ensinanzas artísticas superiores e alumnado con necesidades educativas especiais para o curso 2022-2023

DEMARCACIÓN DE ESTRADAS DO ESTADO EN GALICIA

Anuncio N-642.- Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se aprueba provisionalmente el Proyecto: “Mejora de seguridad vial en la N-642, PP.KK. 39+910 y 40+970”. Provincia de Lugo. Clave: 33-LU-4810

 

BOP Ourense 6 DE SETEMBRO (203)

CONCELLO DE VIANA DO BOLO

CMVMC Vecinos de Fornelos de Filloás .- Exposición pública del expediente de cesión gratuíta del bien inmueble denominado Casa Escuela del núcleo de Fornelos de Filloás, a favor de la Comunidad de Montes Vecinales en Mancomún de los Vecinos de Fornelos de Filloás [2146/2022]. (Páx.12)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias