NORMATIVA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 23 DE SETEMBRO

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C365)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

FEADER.- Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta a las repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

 

BOE 23 DE SETEMBRO (229)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Contratación.- Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria. Objeto: Prórroga de contrato relativo al servicio de recepción, almacenamiento, conservación, manipulación y salida de mantequilla adquirida en régimen de intervención pública 2020 Lote 1. Expediente: 2020/15 (98967) L1 Prórroga. (Leitigal)

 

DOG 23 DE SETEMBRO (182)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Lei de medidas fiscais e administrativas.- Resolución do 9 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 18/2021, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. (Afecta a solicitudes de parques eólicos e á xestión da biomasa nas faixas)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 6 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación de tres resolucións de emenda de erros polas que se modifica o acordo por causa da revisión cartográfica e documental da zona de concentración parcelaria de Acevedo-Milmanda (Celanova-Ourense).

Concesións.- Anuncio do 9 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, polo que se publica a resolución das axudas concedidas por resolución de recurso de reposición ao abeiro da Orde do 23 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR605A) (Diario Oficial de Galicia número 17, do 27 de xaneiro de 2020).

 

BOP Lugo 23 DE SETEMBRO (219)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Gando.- Prego de cláusulas administrativas particulares que rexerán no procedemento para o alleamento de diversas cabezas de gando da granxa provincial Gayoso Castro.

 

BOP Pontevedra 23 DE SETEMBRO (183)

LALÍN

Extracto.- da convocatoria dos premios do XIX concurso de cartas “Dillo a quen maltrata 2022” do concello de Lalín.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias