NORMATIVA DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 14 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L268)

DECISIONES

Controles.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/1947 de la Comisión, de 13 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1550 mediante la actualización del programa plurianual de controles para el período 2021-2025 y por la que se establece el programa de controles para 2023.

 

BOE 14 DE OUTUBRO (247)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Calendario laboral.- Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023.

 

DOG 14 DE OUTUBRO (196)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

Ampliación do prazo de execución e xustificación.- Orde do 10 de outubro de 2022 pola que se modifica o artigo 15 da Orde do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2022, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños de Galicia, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 9, do 14 de xaneiro de 2022).

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se convoca para o ano 2022 (código de procedemento TR349L). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 19 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude da declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, do parque eólico Marcofán, situado nos concellos do Irixo, Boborás e Beariz, na provincia de Ourense (expediente IN408A 2017/020).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 27 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de instalación dunha planta de compostaxe nunha explotación avícola de ceba de pavos, na parroquia de Ligonde, no concello de Monterroso (Lugo) (expediente 2021/0179).

Información pública.- Acordo do 4 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Ribeira de Piquín (expediente IN407A 2022/131-2).

Parques eólicos.- Resolución do 13 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Borreiro, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (IN408A 2019/63).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 6 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Coren Agroindustrial, S.A.U. para a súa fábrica de pensos (fábrica II) no concello de San Cibrao das Viñas (expediente 2020-IPPC-M-68).

Información pública.- Anuncio do 6 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Coren Agroindustrial, S.A.U. para a súa fábrica de pensos (fábrica I) no concello de San Cibrao das Viñas (expediente 2020-IPPC-M-67).

 

BOP Pontevedra 14 DE OUTUBRO (197)

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Calendario laboral.- Calendario laboral 2023.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias