NORMATIVA DO DÍA 28 DE OUTUBRO DE 2022

Convocatoria do programa da Deputación de Lugo "o que non arde".

DOUE 27 DE OUTUBRO

LEGISLACIÓN (L277)

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nitratos.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/2069 de la Comisión de 30 de septiembre de 2022 por la que se concede la exención solicitada por los Países Bajos de conformidad con la Directiva 91/676/CEE del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

 

BOE 28 DE OUTUBRO (259)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española. Procedimientos administrativos.- Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Accidentes de circulación. Seguros.- Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican las cuantías de determinadas tablas del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la actualización de importes en euros en relación con el régimen especial de solvencia.

 

DOG 28 DE OUTUBRO (206)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 17 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento TR352B). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Información pública.- Acordo do 4 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello do Saviñao (expediente IN407A 2022/91-2).

Parques eólicos.- Acordo do 17 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Mistral, situado no concello de Baltar, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/029).

Parques eólicos.- Acordo do 18 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Tramontana, situado nos concellos de Baltar, Cualedro e Xinzo de Limia, provincia de Ourense (expediente IN408A 2021/030).

SAN MAMED DE NODAR, S. COOP. GALEGA

Anuncio.- de disolución da cooperativa.

 

BOP Lugo 28 DE OUTUBRO (247)

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Convocatoria.- Extracto do acordo da xunta de goberno da deputación provincial de Lugo, en sesión celebrada o 21 de outubro de 2022, polo que se aproba a convocatoria e bases que canalizarán as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar apoiar a prevención de incendios en terreos agrícolas e forestais, mediante o fomento de boas prácticas de silvopastoreo e pastoreo en extensivo que produzan a redución dos niveis de biomasa existente, na execución do programa “o que non arde”, na anualidade 2022. (Extracto)

MURAS

Natalidade.- Anuncio da aprobación definitiva das bases reguladoras da convocatoria de axudas municipais para frear a perda de poboación no Concello de Muras.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias