NORMATIVA DO DÍA 8 DE NOVEMBRO DE 2022

Retirada de dereitos de pagamento básico do ano 2022 e retiradas complementarias dos anos 2019, 2020 e 2021

DOUE 8 DE NOVEMBRO

LEGISLACIÓN (L286)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de Ejecución (UE) 2022/2176 de la Comisión de 31 de octubre de 2022 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 8 DE NOVEMBRO (268)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios.- Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2022.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Información pública.- Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 272ADIF2298 motivado por las obras del “PROYECTO BÁSICO DE LA PROLONGACIÓN DE LA VARIANTE DE LA PUEBLA DE SAN JULIÁN DE LA NUEVA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD ORENSE – MONFORTE DE LEMOS – LUGO”, en los términos municipales de Sarria y Láncara (Lugo).

 

DOG 8 DE NOVEMBRO (211)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Dereitos de pagamento básico.- Resolución do 2 de novembro de 2022 pola que se notifica a retirada de dereitos de pagamento básico do ano 2022 e retiradas complementarias dos anos 2019, 2020 e 2021. (Ver listado)

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Esgotamento do crédito.- Resolución do 2 de novembro de 2022 pola que se fai público o esgotamento do crédito da Resolución do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento MR502B, MR502D, MR502F e MR502G).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 27 de outubro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Meirama, denominado para os efectos de tramitación Meirama (76), nos concellos de Cerceda e A Laracha (A Coruña) (expediente IN408A 2020/076).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 14 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada para a planta de produción de pensos en Bonxe de Coren Agroindustrial, S.A.U., no concello de Outeiro de Rei, provincia de Lugo (expediente 2020-IPPC-M-32).

CMVMC.- Edicto do 18 de outubro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a resolución do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado A Lagoa, A Bugalleira e Os Picós, a favor dos/das veciños/as da parroquia de Ansemil (Santa Marta), nos concellos de Celanova e Verea (Ourense).

 

BOP A Coruña 8 DE NOVEMBRO (211)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución número 45675 de data 4 de novembro de 2022 pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FOENAA: convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2022.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Convocatoria.- Bases da convocatoria de concesión das axudas do programa de dinamización e incentivación do consumo no comercio e hostalería do municipio de Santiago de Compostela, “Bonos Corazón Compostela 2022”, e apertura do prazo de adhesión ao programa para os establecementos interesados.

 

BOP Ourense 8 DE NOVEMBRO (256)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

TECOR.- Exposición pública do expediente de modificación dos lindeiros entre os tecor societarios “Allariz- Penamá” OU-10.094 e “A Merca” OU-10.140, entre Forxás das Viñas e Celeiros, nos concellos de Allariz e A Merca.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias