NORMATIVA DO DÍA 24 DE NOVEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 24 DE NOVEMBRO

LEGISLACIÓN (L304)

REGLAMENTOS

Importación.- Reglamento Delegado (UE) 2022/2292 de la Comisión de 6 de septiembre de 2022 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos para la entrada en la Unión de partidas de animales productores de alimentos y determinados productos destinados al consumo humano.

Importación.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2293 de la Comisión de 18 de noviembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/405 en lo que respecta a la lista de terceros países con un plan de control aprobado sobre el uso de sustancias farmacológicamente activas, los límites máximos de residuos de sustancias farmacológicamente activas y plaguicidas y los niveles máximos de contaminantes.

 

DOG 24 DE NOVEMBRO (223)

III. OUTRAS DISTRIBUCIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Parques eólicos.- Resolución do 18 de novembro de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 28 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas á reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022 (código de procedemento VI100B).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Acordo do 10 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental (EIA) e o proxecto de interese autonómico (PIA) do proxecto do parque eólico Teixos e as súas infraestruturas de evacuación, no concello de Cerceda, A Coruña (expediente IN408A 2020/155).

Parques eólicos.- Acordo do 17 de novembro de 2022, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto de execución parque eólico Ourol II, no concello de Ourol (expediente IN408A/2020/146).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 9 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se realiza a modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o seu Centro de Procesado Avícola de Santa Cruz de Arrabaldo, no concello de Ourense (expediente 2022-IPPC-M-41).

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 9 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade de resolucións de modificación de autorizacións ambientais integradas e as correccións de erros.

Parques eólicos.- Anuncio do 9 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Ventumelo, nos concellos de San Xoán de Río e A Pobra de Trives (Ourense) e Ribas de Sil (Lugo) (expediente 2020/0228).

 

BOP Lugo 24 DE NOVEMBRO (269)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISMO

Solo.- Normativa e ordenanzas do plan básico municipal do concello de Ribeira de Piquín.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias