NORMATIVA DO DÍA 19 DE DECEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 19 DE DECEMBRO (303)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Impuesto sobre el Valor Añadido.- Orden HFP/1245/2022, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Impuesto sobre las primas de seguros.- Orden HFP/1246/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 480 de “Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración resumen anual” y se determina la forma y procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas tributarias.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental.- Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formula informe ambiental estratégico del “Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”.

 

DOG 19 DE DECEMBRO (239)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Telecomunicacións.- Resolución do 9 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se dá publicidade á Instrución conxunta da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e da Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia sobre a viabilidade dos tendidos aéreos de telecomunicacións nos núcleos rurais tradicionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Ampliación do orzamento.- Resolución do 15 de decembro de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 28 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas destinadas á reparación dos danos causados nas vivendas e no seu enxoval doméstico polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes de xullo de 2022 (código de procedemento VI100B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Resolución do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se denegan as autorizacións administrativas previa e de construción, se arquiva o expediente instruído e se devolve a garantía económica depositada para a tramitación do procedemento de solicitude de acceso e conexión á rede do parque eólico Albariño I, situado nos concellos de Baiona, Oia e Tomiño (Pontevedra), promovido por Ceólica Hispania, S.L.U. (expediente IN661A 2007/1-4). (Extracto)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Información pública.- Anuncio do 15 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se somete a información pública o anteproxecto da Lei de ordenación do litoral de Galicia.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 28 de novembro de 2022, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunica a iniciación dun expediente para a posible clasificación do monte Torbeo (ampliación), concello de Ribas de Sil (expediente 1/2022).

 

BOP A Coruña 19 DE DECEMBRO (238)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Teleasistencia.- Aprobación definitiva da Modificación do Regulamento de funcionamento do Programa de Teleasistencia Domiciliaria da Deputación da Coruña.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias