NORMATIVA DO DÍA 22 DE DECEMBRO DE 2022

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 22 DE DECEMBRO

LEGISLACIÓN (L328)

REGLAMENTOS

FEADER.- Reglamento Delegado (UE) 2022/2527 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias.

Ayudas a sectores agrícolas.- Reglamento Delegado (UE) 2022/2528 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/891 y se derogan los Reglamentos Delegados (UE) n.o 611/2014, (UE) 2015/1366 y (UE) 2016/1149, aplicables a los regímenes de ayuda en determinados sectores agrícolas.

Pagos directos.- Reglamento Delegado (UE) 2022/2529 de la Comisión de 17 de octubre de 2022 por el que se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 639/2014 de la Comisión, que completa el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común, y que modifica el anexo X de dicho Reglamento.

Pagos directos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2530 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 641/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común.

FEADER.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2531 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 que deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 808/2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Ayudas a sectores agrícolas.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2532 de la Comisión de 1 de diciembre de 2022 por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y se derogan el Reglamento (UE) n.o 738/2010 y los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 615/2014, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1150, aplicables a los regímenes de ayuda en determinados sectores agrícolas.

Leche.- Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2534 de la Comisión de 21 de diciembre de 2022 por el que se autoriza la comercialización de beta-lactoglobulina (β-lactoglobulina) de leche de bovino como nuevo alimento y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C488)

COMISIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.- Suplemento 2022/12.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.- Suplemento 2022/12.

 

BOE 22 DE DECEMBRO (306)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Empresas emergentes.- Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.

 

DOG 22 DE DECEMBRO (242)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Solo.- Resolución do 15 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a terceira actualización do Plan básico autonómico de Galicia.

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

Ampliación do orzamento.- Resolución do 15 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 21 decembro de 2021 pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI434B).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Parques eólicos.- Anuncio do 7 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Mancelo, nos concellos de Avión (Ourense), e A Cañiza e Covelo (Pontevedra) (expediente 2020/0271).

Parques eólicos.- Anuncio do 7 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de parque eólico Puza, nos concellos de Avión (Ourense) e A Lama (Pontevedra) (expediente 2020/0153).

 

BOP Pontevedra 22 DE DECEMBRO (243)

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

Levantamento de actas.- Resolución do 2 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada LAT 66 kV evacuación Parque Eólico Acibal, no concello de Moraña, do que resulta como beneficiaria a empresa Norvento SLU, (expediente IN408A 2018/01).

COMUNIDAD DE REGANTES DE TRAPA Y FONTESECA

Asemblea.- Convocatoria a asemblea xeral para a constitución da comunidade de regadores de Trapa e Fonteseca. (Tui)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias